Zadłużenie przedsiębiorstw rolnych w Polsce w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego

Emilia Grzegorzewska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym
Grzegorzewska, Emilia (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym)
Zadłużenie przedsiębiorstw rolnych w Polsce w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego
DEBT BURDEN OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN POLAND IN THE FACE OF WORLD ECONOMIC CRISIS
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 10(59), s. 268-276

Słowa kluczowe

kryzys gospodarczy przedsiębiorstwa rolne zadłużenie przedsiębiorstw

Key words

economic crisis agricultural enterprises debt burden of enterprises

Streszczenie

Kryzys gospodarczy, który rozpoczął się w Stanach Zjednoczonych w 2007 r. przyczynił się do załamania koniunktury gospodarczej w wielu krajach. Zjawisko globalizacji rynków spotęgowało negatywne konsekwencje tej sytuacji kryzysowej. W obliczu tych wydarzeń problematyka zadłużenia przedsiębiorstw nabiera szczególnego znaczenia. Utrzymywanie bezpiecznego poziomu zobowiązań krótko- i długoterminowych ma wpływ na wypłacalność przedsiębiorstw, która nierzadko stanowi o ich przetrwaniu na rynku. W opracowaniu zaprezentowano ocenę poziomu zadłużenia 559 przedsiębiorstw rolnych w latach 2010-2011. Analizę porównawczą przeprowadzono w wyróżnionych grupach przedsiębiorstw, a kryterium ich podziału stanowił poziom utrzymywanego w nich poziomu zatrudnienia.

Abstract

The world economic crisis that began in the Unites States in 2007 contributed to economic decline in many countries. The phenomenon of markets globalization escalated negative consequences of the crisis. In the face of these events the issue of debt burden is gaining major importance. Keeping safe level of short-term and long-term liabilities affects company’s solvency, which often determines whether a company survives on the market or not. In the paper debt burden of 559 agricultural enterprises has been assessed comprising the years 2010-2011. Comparative analysis in singled-out groups has been carried out with employment level being the division criterion.