MARKETING STRATEGIES OF POLISH BANKS – EVALUATION ATTEMPT

Wojciech Grzegorczyk
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu
Grzegorczyk, Wojciech (Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu)
MARKETING STRATEGIES OF POLISH BANKS – EVALUATION ATTEMPT
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 10(59), s. 277-288

Słowa kluczowe

strategie marketingowe banki dystrybucja

Key words

marketing strategies banks distribution

Streszczenie

Celem artykułu jest próba oceny strategii marketingowych realizowanych przez banki w Polsce, szczególnie po wejściu Polski do UE. Artykuł powstał w wyniku analizy źródeł wtórnych i własnych badań pierwotnych (projekt KBN). Sformułowano hipotezę, według której systematycznie od 2003 roku następuje poprawa jakości działań marketingowych banków w Polsce i efektów tych działań. Strategie marketingowe banków w Polsce szczególnie po wejściu do UE można określić jako profesjonalne. Systematycznie rosły nakłady na badania marketingowe. Wprowadzane były powszechnie nowe produkty bankowe. Banki ustalały ceny na swoje produkty nie tylko w oparciu o koszty, ale także na podstawie cen produktów konkurencyjnych i coraz częściej prognoz popytu. Rozwijały się różne formy dystrybucji produktów bankowych, a szczególnie intensywnie kanał internetowy. Profesjonalnie realizowane były działania promocyjne. Można przyjąć, że strategie marketingowe banków były jednym z głównych czynników wpływających pozytywnie na poprawę ich wyników finansowych i pozycji konkurencyjnej na rynku.

Abstract

This article attempts to assess the marketing strategies implemented by banks in Poland, especially after the Polish accession to the EU. It is a result of the analysis of secondary sources and the author’s own primary research (project funded by the State Committee for the Scientific Research). The author formulates the hypothesis that since 2003 marketing activities of banks and the effects of these activities have been systematically improving. The marketing strategies of banks in Poland, especially after accession to the EU can be described as professional. The expenditure on marketing research has been steadily growing. New innovative banking products have been widely introduced. Banks set prices for their products not only based on cost but also on the prices of competing products and, increasingly, demand forecasts. Various forms of distribution of banking products have developed, Internet channel being the one of the most intensely growing. Promotional activities were carried out professionally. It can be assumed that the marketing strategies of banks were one of the main factors positively influencing their financial performance and competitive position in the market.