MEDIA CONVERGENCE AS A HALLMARK OF MODERN MARKETING COMMUNICATION

Ewa Badzińska
Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania, Katedra Nauk Ekonomicznych
Badzińska, Ewa (Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania, Katedra Nauk Ekonomicznych)
MEDIA CONVERGENCE AS A HALLMARK OF MODERN MARKETING COMMUNICATION
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 10(59), s. 32-44

Słowa kluczowe

konwergencja nowe media komunikacja marketingowa

Key words

convergence new media marketing communications

Streszczenie

Nowe techniki informacyjne i komunikacyjne nieustannie zmieniają ludzkie życie oraz sposób, w jaki konsumenci zdobywają nową wiedzę, zawierają transakcje handlowe, pracują i w jaki spędzają wolny czas. Wirtualna rzeczywistość stała się realnym miejscem ich przebywania. Celem pracy jest charakterystyka nowych mediów z perspektywy konwergencji, gdzie stare i nowe media wzajemnie się uzupełniają i wchodzą w interakcje, by jak najskuteczniej dotrzeć z przekazem do odbiorcy. Podkreślono szczególną rolę rozwoju „kultury konwergencji” i „kultury uczestnictwa” w tworzeniu społeczności sieciowych i komunikacji marketingowej. Praca ma charakter badawczo-analityczny.

Abstract

New information and communication techniques constantly change people's lives and the way in which consumers acquire new knowledge, conduct commercial transactions, the way they work and how they spend their free time. Virtual reality has become a real place of their residence. The aim of this study is to characterize new media from the perspective of convergence, where old and new media complement each other and interact in order to most effectively reach recipients with their message. The special role of the development of "cultural convergence" and "culture of participation" in the creation of social networking and marketing communications has been emphasized. This paper is of research and analytical character.