IMPACT OF PUBLIC BANKS ON STABILITY OF FINANCIAL SYSTEM

Krzysztof Kluza
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Rynków i Instytucji Finansowych
Kluza, Krzysztof (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Rynków i Instytucji Finansowych)
IMPACT OF PUBLIC BANKS ON STABILITY OF FINANCIAL SYSTEM
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 10(59), s. 343-352

Słowa kluczowe

banki publiczne stabilność finansowa nieefektywność podmiotów publicznych

Key words

public banks financial stability inefficiency of public entities

Streszczenie

Banki publiczne stanowią ważny element rynków finansowych w wielu krajach. Ich rolą jest realizacja polityk społecznych i gospodarczych rządu. Dzięki swej działalności banki publiczne co do zasady powinny pozytywnie oddziaływać na gospodarkę oraz stabilność sektora finansowego. Po pierwszej fazie kryzysu ich główna rola stabilizacyjna sprowadza się obecnie do dostarczania długoterminowego finansowania oraz działań antycyklicznych podtrzymujących popyt inwestycyjny w gospodarce. Zarazem jak wszystkie podmioty publiczne banki te są narażone na działanie mechanizmów mikro- i makroekonomicznych, które zniekształcają ich funkcjonowanie i mogą prowadzić do obniżenia dobrobytu społecznego. W pracy przedstawione są potencjalne nieefektywności, jakie mogą powstawać na skutek działalności banków publicznych wraz z krótkim opisem banków, które doświadczyły ich na dużą skalę. Zaprezentowane są również rekomendacje jak zapobiegać tego typu zjawiskom w przyszłości.

Abstract

Public banks are important components of financial markets in many countries. Their goal is to implement social and economic policies of governments. Their activity should have positive impact on economy and stability of financial sector. After the first phase of the crisis their main stabilization function includes provision of long-term financing and countercyclical policies supporting investment demand in domestic economy. However, like all public institutions these banks are prone to microeconomic and macroeconomic mechanisms, which distort their actions and may lead to decrease of social welfare. This paper outlines potential inefficiencies, which may arise as an effect of public bank activities, as well as a short description of banks which experienced such events on a large scale. There are also presented recommendations how to prevent materialization of such scenarios in a future.