CHALLENGES IN THE MARKETING AND BRANDING OF CLUSTERS

Marita Koszarek
Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii
Koszarek, Marita (Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii)
CHALLENGES IN THE MARKETING AND BRANDING OF CLUSTERS
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 10(59), s. 353-360

Słowa kluczowe

klaster inicjatywa klastrowa rozwój klastrów marketing branding

Key words

cluster cluster initiative cluster development cluster policy marketing branding

Streszczenie

Klastry stanowią silne motory rozwoju ekonomicznego w Unii Europejskiej. Klastry i ich aktorzy mogą uzyskać znaczne korzyści z silnej marki, jednakże zmagają się z wieloma wyzwaniami w zakresie marketingu i brandingu. Specyfika klastrów, m.in. wielość partnerów, utrudnia stworzenie silnej tożsamości marki. W niniejszym artykule wskazana jest potrzeba stworzenia nowego podejścia do działalności w zakresie marketingu i brandingu z uwzględnieniem specyfiki klastrów. Celem badania, na którym opiera się artykuł, była analiza aktualnych działań w zakresie marketingu i brandingu podejmowanych przez polskie klastry oraz identyfikacja głównych wyzwań, z którymi się mierzą w tym zakresie. W artykule wskazano, w jaki sposób marketing i branding może być użyty w zakresie strategicznego rozwoju klastrów. Zaproponowano także uwzględnienie specyfiki klastrowej przy wykorzystaniu narzędzi i kanałów w marketingu. Ponadto zaproponowane zostały działania na poziomie polityki klastrowej, uwzględniające wyniki badania.

Abstract

Clusters have proved to be powerful engines of economic development in the European Union. Clusters and their stakeholders can derive many benefits from a strong cluster brand. However, they face numerous branding and marketing challenges. Specifics of clusters, such as multiple stakeholders, make it difficult to forge a strong brand identity. This paper addresses the need to develop a cluster specific approach to branding and marketing. The aim of the study, on which this paper is based, was to analyse the current branding and marketing efforts of Polish cluster initiatives and identify the main challenges that come with branding and marketing of clusters. It is discussed how clusters can use branding and marketing for strategic development purposes. The cluster specific approach to marketing tools and channels is proposed. Furthermore, cluster policy actions, reflecting the outcomes of the study, are recommended.