Media społecznościowe w strategii public relations miast

Małgorzata Koszembar-Wiklik
Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania
Koszembar-Wiklik, Małgorzata (Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania)
Media społecznościowe w strategii public relations miast
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 10(59), s. 361-370

Słowa kluczowe

social media public relations miast wizerunek miast

Key words

social media interactive marketing PR cities image cities

Streszczenie

Miasto, które chce odnieść sukces rynkowy, musi komunikować się z obecnymi i potencjalnymi klientami, czego efektem będzie ukształtowanie się określonego wizerunku w jego otoczeniu. Rozwój nowych mediów oraz zmiany kulturowe związane z technologią Web 2.0, zmieniają również sposoby i narzędzia komunikacji wykorzystywane przez miasta. Portale społecznościowe dają ogromne możliwości rozprzestrzeniania informacji i budowania wizerunku marki. Media społecznościowe wpisują się w strategię public relations wielu miast jako element prawie obowiązkowy. W tekście wskazano przede wszystkim na wykorzystanie portali społecznościowych w strategii PR miast.

Abstract

The city, which wants to be successful has to communicate with the current and potential clients to develop the adequate image in the environment. The development of the new media and the cultural changes due to Web 2.0 technology makes the changes in ways methods and means uses by the cities. Social networking makes powerful opportunities to spread information and image building. Social media fits in the cities’ public relations strategy as an almost compulsory factor. The use of the social networking in the cities’ PR is the main subject in the article.