Postrzeganie marek własnych wybranych detalistów spożywczych w Polsce wśród młodych konsumentów

Zofia Kot1, Joanna Kaczorowska2
1 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych, 2 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji
Kot, Zofia (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych)
Kaczorowska, Joanna; ORCID: 0000-0002-8622-3912 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji)
Postrzeganie marek własnych wybranych detalistów spożywczych w Polsce wśród młodych konsumentów
PERCEPTION OF PRIVATE LABELS IN POLAND AMONG YOUNG CONSUMERS
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 10(59), s. 371-380

Streszczenie

W niniejszym artykule zbadano postrzeganie marek własnych detalistów spożywczych wśród polskich konsumentów w wieku 18-34 lata. Otrzymane wyniki potwierdzają, że coraz więcej osób sięga po produkty sprzedawane pod marką detalisty, niezależnie od miejsca zamieszkania, sytuacji materialnej i poziomu wykształcenia. Największą popularnością wśród respondentów cieszą się nazwy marek, które kojarzą im się z nazwą sklepu. Młodzi konsumenci chętnie nabywają produkty podstawowe, zwracając uwagę na aspekt jakości za korzystną cenę. Działaniami, które zachęciłyby młodych dorosłych do częstszego nabywania wyrobów pod marką detalisty są większa różnorodność, większa innowacyjność oraz potwierdzenie ich jakości.

Abstract

In this article we examined the perception of grocery retailers’ private labels among Polish consumers aged 18 - 34 years. The results confirm that increasing number of people buy private label products, regardless of place of residence, financial situation and education level. The most popular among respondents are brand names associated with the name of the store. Yong consumers are willing to purchase basic products, paying attention to the aspect of quality at a reasonable price. Ways to encourage young adults to more frequent buying retailers’ private labels are greater variety, greater innovation and evidence of their quality.