Koncepcja zaufania w relacji lekarz-pacjentów świetle badań jakościowych

Katarzyna Krot1, Iga Rudawska2
1 Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości, 2 Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstw
Krot, Katarzyna (Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości)
Rudawska, Iga (Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstw)
Koncepcja zaufania w relacji lekarz-pacjentów świetle badań jakościowych
TRUST IN DOCTOR-PATIENT RELATIONSHIP IN LIGHT OF QUALITATIVE RESEARCH
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 10(59), s. 381-393

Streszczenie

Zaufanie pomiędzy lekarzem a pacjentem oprócz zdolności do budowania trwałych relacji, modelowania zachowań obu partnerów, ma także wartość terapeutyczną. Mimo coraz szerszego zainteresowania tym zagadnieniem nadal wymaga ono pogłębionych badań. Stąd celem niniejszego artykułu jest stworzenie koncepcji zaufania w relacji lekarz-pacjent w oparciu o wyniki badania jakościowego – analizę treści for internetowych. Okazało się, że zaufanie do lekarza jest efektem przenikana się i nakładania się na siebie dwóch poziomów: zaufania w skali makro i w skali mezo. Zaufanie w skali makro można traktować jako kontekst, w którym „zagnieżdżone” są wymiary zaufania instytucjonalnego. Natomiast zaufanie w skali mezo (instytucjonalne) jest postrzegane przez pryzmat trzech wymiarów: życzliwości, kompetencji i rzetelności.

Abstract

Trust generated within the doctor-patient relationship can be treated not only as a source of building sustainable relations, modeling behaviors of both partners, but also has therapeutic value. This issue is gaining more and more interests in the literature, but still needs deeper research. Therefore, the aim of this paper is to construct the model of trust in the doctor-patient relationship based on qualitative research (analysis of Internet forum contents). It turned out that rust in doctors is the result of overlapping of two levels of trust in the macro and meso scale. Trust in the macro can be seen as the context in which the dimensions of institutional trust are "nested". However, trust in the meso scale is seen as three dimensions: benevolence, competence and integrity.