Ekologizacja Wspólnej Polityki Rolnej –zagadnienia prawne

Monika Król
Uniwersytet Łódzki, Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji, Zakład Prawa Ochrony Środowiska
Król, Monika (Uniwersytet Łódzki, Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji, Zakład Prawa Ochrony Środowiska)
Ekologizacja Wspólnej Polityki Rolnej –zagadnienia prawne
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 10(59), s. 402-421

Streszczenie

Pierwotne cele Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) pozostają niezmienne od lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Jednakże w odniesieniu do polityki rozwoju obszarów wiejskich oraz artykułujących ją założeń prawnych zauważalne jest zintegrowane z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Celem niniejszego opracowania jest próba wskazania podstaw prawnych włączenia instrumentów ochrony środowiska do regulacji normującej założenia WPR, ukazanie ewolucji rozwiązań prawnych w tym zakresie oraz na podstawie przeprowadzonej analizy dokonanie oceny założeń kolejnego etapy programowania tej polityki.

Abstract

The original objectives of the Common Agricultural Policy (CAP) have remained unchanged since the fifties of the last century. However, with regard to rural development policy and implementing it legal assumptions the integration of the concept of sustainable development is noticeable. The purpose of this paper is to indicate the legal basis for the inclusion of environmental instruments regulating the establishment of the CAP, presenting the evolution of legal solutions and under conducted analysis to assess the assumptions of the future CAP reform.