Kapitał marki w sieci wymiany wartości

Krzysztof Kubiak
Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania, Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego
Kubiak, Krzysztof (Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania, Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego)
Kapitał marki w sieci wymiany wartości
BRAND CAPITAL IN THE VALUE EXCHANGE NETWORK
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 10(59), s. 432-443

Słowa kluczowe

marka kapitał marki sieci wartości

Key words

brand brand capital value networks

Streszczenie

W obecnej gospodarce opartej na wiedzy, gospodarce sieciowej, pojawia się nowy trend funkcjonowania przedsiębiorstw – jest nim umiejętność tworzenia wartości. Jedną z takich wartości jest marka, która odgrywa istotną rolę w procesie komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. Markę można porównać do najcenniejszego zasobu, jaki może posiadać przedsiębiorstwo. W artykule podjęto próbę identyfikacji czynników wpływających na zwiększenie kapitału marki, określono również zestaw wartości wynikający z jej kapitału. Metodą badawczą był wywiad ekspercki oraz metoda sieci wartości. Według przeprowadzonych badań kapitał marki jest źródłem przyszłych korzyści przedsiębiorstwa i klienta, korzyści o charakterze materialnym oraz niematerialnym.

Abstract

In the current knowledge-based economy, the network economy, there appears a new trend for enterprises - an ability to create value. Brand form one of these values that plays an important role in the process of communication between enterprises and the market. Brand can be compared to the most valuable asset that a company possesses. This paper attempts to identify factors contributing to increased brand equity, and also defines a set of values resulting from its capital. The research method was an expert interview and value networks analysis. According to the study, brand capital is a source of future benefits, both tangible and intangible, for the company and the customer.