THE IMPACT OF VIRTUAL COMMUNITIES ON ENHANCING HEDONISTIC CONSUMER ATTITUDES

Monika Nalewajek1, Radosław Mącik2
1, 2 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katedra Marketingu
Nalewajek, Monika (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katedra Marketingu)
Mącik, Radosław (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katedra Marketingu)
THE IMPACT OF VIRTUAL COMMUNITIES ON ENHANCING HEDONISTIC CONSUMER ATTITUDES
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 10(59), s. 494-505

Słowa kluczowe

hedonizm postawa hedonistyczna wirtualne społeczności konsument

Key words

hedonism hedonistic attitude virtual communities consumer

Streszczenie

W artykule przedstawiono rozważania dotyczące wpływu wirtualnych społeczności na kształtowanie postaw hedonistycznych konsumentów na tle literatury przedmiotu oraz źródeł wtórnych, np. raportów z badań. Przedstawiono przykłady takiego wpływu, z wyodrębnieniem różnych rodzajów społeczności oraz dostrzegalne różnice pomiędzy generacjami X, Y i C. Wirtualne społeczności, zwłaszcza portale społecznościowe (w tekście odnoszono się głównie do serwisów Facebook.com i Pinterest.com) oraz blogi (w tym przypadku: poświęcone modzie i stylowi życia) są naturalnym miejscem dla młodych konsumentów, w którym spędzają czas na obserwowaniu, komunikacji, dzieleniu się i tworzeniu własnych treści. Łatwe w użyciu, dostępne 24/7 i wszechobecne media społecznościowe sprzyjają ich wykorzystaniu przez młodych konsumentów do rozpowszechniania nie tylko informacji, zdjęć i filmów, ale - co jest ważne z społecznego i marketingowego punktu widzenia - także określonych wartości i postaw. Hedonistyczne wartości i postawy są istotnym elementem stylu życia młodych konsumentów, a media społecznościowe pozwalają im łatwo zaspokajać hedonistyczne potrzeby. Wirtualne społeczności są więc odpowiedzialne za szerzenie i wzmacnianie nasilenia postaw hedonistycznych wśród konsumentów. Postawy te obecnie nie mogą być klasyfikowane jako wyłącznie związane z konsumpcją, pomimo tego że nadal skupiają się na odczuwaniu przyjemności przez konsumentów, ale przyjemność ta osiągana jest nie tylko poprzez kupowanie, ale również wyróżniający design, styl i własne zaangażowanie w aktywność DIY (do it yourself – zrób to sam).

Abstract

Paper presents conceptual issues connected with virtual communities impact on hedonistic consumer attitudes on the base of scholarly literature and secondary sources such as research reports. There are examples of such impact provided with mention of different kind of communities and possible differences between X, Y and C generations. Virtual communities, particularly social networking sites (in paper mainly Facebook.com and Pinterest.com were considered), and blogs (for this case particularly fashion and other life-style ones), are natural places for young consumers to view, communicate, share and create own content. Ease to use, 24/7 access and overwhelming presence of social media favors their usage by young consumers to spread not only information, pictures and videos, but – what is important from social and marketing points of view – also values and attitudes. Hedonic values and hedonistic attitudes are important part of life-style of such consumers, and social media usage allows them to fulfill hedonic needs, so virtual communities are responsible for spreading and enhancing hedonistic attitudes among consumers, attitudes which presently cannot be classified as simply consumption related, but still focused on consumer pleasure gained from e.g. design, style, and own engagement in DIY activities.