THE ASYMMETRY OF INFORMATION ON FOOD MARKET AND CONSUMERS’ PREFERENCES – SOME ASPECTS

Renata Nestorowicz
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Strategii Marketingowych
Nestorowicz, Renata (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Strategii Marketingowych)
THE ASYMMETRY OF INFORMATION ON FOOD MARKET AND CONSUMERS’ PREFERENCES – SOME ASPECTS
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 10(59), s. 506-513

Słowa kluczowe

asymetria informacji asymetria wiedzy żywność bioaktywna funkcjonalna preferencje konsumentów na rynku żywności

Key words

the asymmetry of information the asymmetry of knowledge bioactive/ functional food consumers’ preferences on food market

Streszczenie

Na rynku żywności, między podmiotami reprezentującymi stronę podaży i popytu, występuje asymetria informacji. Poziom tej asymetrii jest zróżnicowany w zależności od kategorii produktów. W artykule skupiono uwagę na żywności bioaktywnej, funkcjonalnej, czyli na segmentach, w których asymetria jest szczególnie widoczna, ponieważ właściwości (głównie prozdrowotne) tych produktów żywnościowych mogą ujawnić się dopiero po konsumpcji. W rozważaniach wskazano na wzajemne relacje między poziomem wiedzy konsumentów a poziomem asymetrii informacji na rynku żywności produktów funkcjonalnych, bioaktywnych. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań przedstawiono wpływ asymetrii wiedzy i asymetrii informacji na preferencje konsumentów.

Abstract

There is the asymmetry of information between the subjects that represent supply and demand on food market. The level of the asymmetry is differentiated depending on a product category. The following paper focuses on bioactive/functional food. These are segments in which the asymmetry is particularly visible as the characteristics of these food products (especially prohealth characteristics) may be revealed only after consumption. The discussion indicates interrelations between the level of consumers’ knowledge and the level of the asymmetry of information on food market of functional/bioactive products. The influence of the asymmetry of knowledge and the asymmetry of information on consumers preferences has been presented based on the results of the conducted research.