Rola władz samorządowych w kreowaniu zrównoważonego rozwoju gmin wiejskich województwa małopolskiego

Łukasz Paluch
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Instytut Ekonomiczno-Społeczny, Zakład Ekonomii i Polityki Gospodarczej
Paluch, Łukasz (Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Instytut Ekonomiczno-Społeczny, Zakład Ekonomii i Polityki Gospodarczej)
Rola władz samorządowych w kreowaniu zrównoważonego rozwoju gmin wiejskich województwa małopolskiego
THE ROLE OF LOCAL AUTHORITIES IN CREATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL COMMUNES IN THE MAŁOPOLSKA PROVINCE
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 10(59), s. 527-539

Słowa kluczowe

zarządzanie rozwojem lokalnym zrównoważony rozwój unitaryzacja zerowana gminy wiejskie województwo małopolskie władze samorządowe

Key words

management of local development sustainable development zero unitarization method rural communes Małopolska Province local authorities

Streszczenie

Celem opracowania jest próba oceny roli władz samorządowych w kreowaniu zrównoważonego rozwoju gmin wiejskich województwa małopolskiego. Przy wyborze jednostek do badań terenowych wykorzystana została wielokryterialna metoda unitaryzacji zerowanej, a podstawowe źródło informacji stanowiły dane statystyczne za lata 2004-2010 publikowane przez Bank Danych Lokalnych oraz System Analiz Samorządowych. Przeprowadzone w 2011 roku badania z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu, pozwoliły na określenie kierunków działań, jakie podejmują władze badanych gmin w dążeniu do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju.

Abstract

The aim of this elaboration is to identify the role of local authorities in creation of sustainable development of rural communes in the Małopolska Province. The choice of units was based on the multicriteria method of zero unitarization and the primary source was statistical data for the period 2004-2010 published by the Local Data Bank System Analysis and Local Government. Research based on the questionnaire interview was carried out in 2011. The analysis of information helped to identify the types of activities which local authorities used in creation of sustainable development of rural communes in the Małopolska Province