Prosument w opiniach polskich konsumentów

Agnieszka Bobola
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji
Bobola, Agnieszka; ORCID: 0000-0002-7441-6055 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji)
Prosument w opiniach polskich konsumentów
PROSUMER IN THE OPINION OF POLISH CONSUMER
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 10(59), s. 55-63

Streszczenie

Jeszcze do niedawna konsument był biernym uczestnikiem rynku, na którego decyzję i działania w dużej mierze miały wpływ różnego rodzaju „chwyty marketingowe” realizowane przez producentów, czy handlowców. Obecnie jednak sytuacja ta zaczyna się zmieniać i konsument staje się najważniejszym interesariuszem firm, które zaczynają upatrywać źródła przewag konkurencyjnych w czynnikach pozaekonomicznych, do których bez wątpienia należą klienci i dialog z nimi. Działania te coraz częściej mają swoje odzwierciedlenie w przyjmowanych przez przedsiębiorstwa strategiach społecznie odpowiedzialnego biznesu (CSR), czy wartości ekonomiczno-społecznej (CSV). Dzisiejszy konsument bowiem nie tylko jest uczestnikiem dialogu, ale umie także stworzyć podstawy do nawiązania jego i potrafi go koordynować. Zasadne wydaje się więc nazwanie go prosumentem. Celem artykułu jest zidentyfikowanie cech charakteryzujących prosumenta w kontekście analizy literatury przedmiotu oraz wyników badań fokusowych przeprowadzonych na grupie 84 respondentów.

Abstract

The purpose of this article is to identify the characteristics of prosumer in the context of the analysis of literature and research carried out focus group of 89 respondents.