YOUNG CONSUMERS AS GROUP BUYING SERVICES’ CUSTOMERS

Edyta Rudawska
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Marketingu
Rudawska, Edyta (Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Marketingu)
YOUNG CONSUMERS AS GROUP BUYING SERVICES’ CUSTOMERS
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 10(59), s. 598-606

Słowa kluczowe

Internet zakupy grupowe w Europie powiązania społeczne studenci Polska

Streszczenie

Obecnie, młodzi ludzie stają się coraz bardziej ważnymi uczestnikami procesów rynkowych. Jest to konsekwencją faktu, iż mają oni coraz większy wpływ na decyzje zakupowe podejmowane w rodzinie jak również dysponują coraz większą siłą nabywczą. Zachodzące zmiany gospodarcze i społeczne doprowadziły do ukształtowania się odmiennego typu młodego konsumenta, którego cechuje m.in. większa racjonalność w wyborach, potrzeba nawiązywania więzi społecznych, która zaspokajana jest przez tworzenie np. grup przyjaciół jak również uczestnictwo w różnorodnych formach integracji międzyludzkiej. Te tendencje stanowiły dobra podstawę do rozwoju nowego sposobu dokonywania zakupów, tzw. serwisów zakupów grupowych. Zakupy grupowe można zdefiniować jako zakupy dokonywane w grupie celem uzyskania rabatów z tytułu ilości zakupionych ofert. Głównym celem artykułu jest prezentacja wyników badań prowadzonych wśród studentów, nakierowanych na identyfikację zachowań zakupowych studentów na serwisach zakupów grupowych.

Abstract

Currently, young consumers are becoming important participants in the market process. It is a consequence of the fact that they have an increasing impact on buying decisions undertaken by the family as well as they have an increasing individual purchasing power resulting from financial resources at their disposal. Economic and social changes have formed a different type of a young consumer, who, among other things, makes more reasonable choices and needs to establish social bonds what, in turn, makes him/her form groups of friends or integrate with others. These tendencies are the bases of new way of buying, the so-called group buying. Group buying can be defined as buying in group with the aim of receiving quantity discounts. The main objective of this paper is to present the research results conducted among university students aimed at identification of students’ buying behaviours on group buying services.