Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich z perspektywy gender

Joanna Rykowska1, Janina Sawicka2, Paulina Stolarczyk3
1, 2, 3 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu
Rykowska, Joanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu)
Sawicka, Janina (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu)
Stolarczyk, Paulina (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu)
Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich z perspektywy gender
ENTREPRENEURSHIP AT RURAL AREAS - GENDER PERSPECTIVE
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 10(59), s. 607-619

Słowa kluczowe

przedsiębiorczość gender szanse i bariery rozwoju obszary wiejskie Mazowsze

Key words

entrepreneurship gender opportunities and barriers for development rural areas Mazovia region

Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest zagadnienie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oceniane z perspektywy gender. Przedstawiono specyfikę przedsiębiorczości kobiet na tle sektora MŚP w Polsce, omówiono szanse i bariery jej rozwoju. Do porównań wykorzystano wstępne wyniki badań własnych przeprowadzonych na obszarach wiejskich Mazowsza na zbiorowości 1000 gospodarstw domowych. Obliczono wskaźnik przedsiębiorczości, przedstawiono bariery i szanse jej rozwoju, źródła finansowania oraz kierunki i oczekiwane przez respondentów formy jej zewnętrznego wsparcia. Wyniki badań przedstawiono w skali pięciu podregionów Mazowsza oraz w dwu grupach gmin: słabiej i lepiej gospodarczo rozwiniętych.

Abstract

The subject of the paper is entrepreneurship at rural areas seen from gender perspective. The specificity of women's entrepreneurship on the background of the SME sector in Poland was characterize, the opportunities and barriers to its development were discussed. For the comparisons the preliminary results from own research conducted in rural communities at Mazovia Region on 1000 households were used. The rate of entrepreneurship was calculated, barriers and opportunities for its development, funding sources and trends and expected by respondents the external forms of support were presented. The results were shown in the scale of five Mazovia sub-regions and two groups of municipalities: less and better economically developed.