Zarządzanie marką w e-przestrzeni

Anna Rybak
Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania
Rybak, Anna (Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania)
Zarządzanie marką w e-przestrzeni
BRAND MANAGEMENT ON THE INTERNET
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 10(59), s. 620-630

Słowa kluczowe

zarządzanie marką marka analiza marki

Key words

brand management brand analysis of the brand

Streszczenie

Budowanie marki w świecie wirtualnym jest warunkiem koniecznym dla rozwoju przedsiębiorstwa. Pytaniem otwartym pozostaje tylko jak wzmocnić tożsamość marki, by stała się ona lubiana i szanowana przez interesariuszy. Marka winna definiować przedsiębiorstwo, stwarzać poczucie luksusu i wartości dla każdego klienta, pracownika czy właściciela. Powinna być energią, prowadzącą do zmian, które dostarczą nadzwyczajnych wyników. Lepsze dopasowanie się do potrzeb, upodobań i oczekiwań klientów pozwoli przedsiębiorstwu na osiągnięcie sukcesu.

Abstract

Web presence is a necessity of the brand. An open question that remains is how to strengthen the identity of the brand, to make it popular and respected by the stakeholders. Brand should define a company to create a sense of luxury and value for every customer, employee or owner. Should be energy, whose leading to changes that will provide extraordinary results. A better fit to the needs, preferences and expectations will allow the company to achieve success.