POSSIBILITIES OF APPLYING STANDARD TOOLS OF PROMOTION IN PLACE MARKETING

Alicja Sekuła
Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii
Sekuła, Alicja (Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii)
POSSIBILITIES OF APPLYING STANDARD TOOLS OF PROMOTION IN PLACE MARKETING
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 10(59), s. 631-642

Słowa kluczowe

marketing terytorialny promocja terytorialna promocja mix narzędzia promocji reklama public relations & publicity

Key words

place marketing place promotion promotional mix tools of promotion advertising public relations & publicity

Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie instrumentów promocji, które jednostki samorządu terytorialnego mogą wykorzystywać w kształtowaniu i przy realizacji strategii marketingowej. W artykule przeanalizowano zestaw czterech podstawowych narzędzi promocji, do których zalicza się reklamę, public relations i publicity, promocję sprzedaży oraz sprzedaż osobistą. Wymienioną grupę rozszerzono o marketing bezpośredni, który przedstawiono z punktu widzenia komunikacji za pomocą Internetu.

Abstract

The purpose of this article is to present the tools of promotion that can be used by local government units in the developing and implementing of marketing strategies. The article evaluates a set of four basic tools of promotion comprising advertising, public relations and publicity, sales promotion and personal selling. This group was supplemented by direct marketing, presented from the point of view of communication via the Internet.