Modele zarządzania ryzykiem inwestycji kapitałowych w sektorze rolno-spożywczym

Bolesław Borkowski1, Monika Krawiec2
1, 2 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki, Katedra Ekonometrii i Statystyki
Borkowski, Bolesław; ORCID: 0000-0001-6073-6173 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki, Katedra Ekonometrii i Statystyki)
Krawiec, Monika; ORCID: 0000-0002-4765-244X (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki, Katedra Ekonometrii i Statystyki)
Modele zarządzania ryzykiem inwestycji kapitałowych w sektorze rolno-spożywczym
MODELS FOR MANAGING RISK OF CAPITAL INVESTMENTS IN AGRI-FOOD SECTOR
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 10(59), s. 64-78

Słowa kluczowe

inwestowanie w towary dywersyfikacja portfela model Markowitza

Key words

commodity investments portfolio diversification Markowitz model

Streszczenie

Powszechnie uważa się, że włączenie towarów do portfela, złożonego z akcji i obligacji, pozwala osiągnąć korzyści z dywersyfikacji. Celem niniejszej pracy była analiza możliwości dywersyfikacji portfela akcji za pomocą pośrednich form inwestowania w towary (akcji spółek branży towarowej i towarowych kontraktów terminowych). Zbudowano kilka portfeli inwestycyjnych: portfel 1, zawierający akcje 5 spółek, których działalność nie wiąże się z sektorem towarowym; portfel 2, obejmujący akcje 5 spółek branży towarowej (w tym firm przetwórstwa spożywczego); portfel 3, zawierający kontrakty terminowe opiewające na 5 różnych towarów (w tym na towary rolne) i portfel 4, składający się z 15 analizowanych walorów. Aby ustalić strukturę portfeli, zastosowano klasyczne podejście Markowitza. Wyniki pokazały, że włączenie towarów do portfela akcji zmniejsza ryzyko portfela i zwiększa oczekiwaną stopę zwrotu.

Abstract

It is commonly believed that adding commodities to an portfolio of stocks or bonds allows to obtain diversification benefits. The aim of the paper was to analyze possibilities of portfolio diversification by the use of indirect commodity investments (stocks of commodity-related companies and commodity futures). We estimate several portfolios: portfolio 1 that includes 5 stocks of companies whose business activity is unrelated to commodity sector, portfolio 2 containing 5 stocks of commodity-related companies (including food processing enterprises), portfolio 3 consisting of futures contracts on 5 different commodities (including contracts on agricultural items), and portfolio 4 comprising 15 considered assets. In order to set portfolio structures, classical Markowitz approach is applied. Results show that adding commodities to a stock portfolio yields in reducing portfolio risk and increasing portfolio expected return.