TV ADVERTISING AND ITS INFLUENCE ON CHILDREN BRAND PERCEPTION RESULTS OF QUALITATIVE STUDY

Anna Sibińska
Uniwersytet Łódzki
Sibińska, Anna (Uniwersytet Łódzki)
TV ADVERTISING AND ITS INFLUENCE ON CHILDREN BRAND PERCEPTION RESULTS OF QUALITATIVE STUDY
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 10(59), s. 643-652

Słowa kluczowe

reklama telewizyjna percepcja dzieci zachowania konsumenckie

Key words

TV advertising children’s perception consumer behavior

Streszczenie

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie reakcji dzieci na reklamy telewizyjne, jak i na ukazywane w nich marki. Zbadano wpływ reklam telewizyjnych na percepcję dzieci w zależności od ich wieku. W tym celu przeprowadzono wywiady zogniskowane na grupie 30 dzieci z wybranych szkół w Łodzi. Badania wykazały, że dzieci niezależnie od wieku wygłaszają negatywną opinię o reklamach. Jednakże mają one nieustanny z nimi kontakt i wykazują się szeroką o nich wiedzą. W rezultacie, oglądając reklamy telewizyjne tworzą w swoich umysłach ślady pamięciowe dotyczące widzianego produktu oraz logo marki. Spostrzeżono także, że starsze dzieci są bardziej niezależne w opiniach, biorą pod uwagę głównie swoje doświadczenia i przemyślenia, podczas gdy młodsze opierają się głównie na ocenach innych osób. Przeprowadzone badanie osiągnęło swoje zamierzenia, choć należy również zwrócić uwagę na ograniczenia wynikające z wielkości badanej grupy.

Abstract

The paper seeks to explore children responses towards TV commercials and brands presented. It examines the impact of advertisement on children’s perception that varies with their age. Present study was based on a focus group survey with 30 children chosen from different schools in city of Lodz. The study demonstrates that children have a negative opinion on the advertisements regardless of their age. However, children are exposed to the advertisements all the time and present an impressive awareness of the advertised brands, goods and commercials itself. As a result, they often create images of the products and logos in their minds based on what they saw on TV. It was noticed that older children are more independent taking also their personal experience into account whereas younger rely rather on somebody else’s comments. Although the research has reached its aims, the limitations related to the size of the interview group occurred.