Otoczenie fizyczne usługi gastronomicznej i jego konsekwencje wizerunkowe – przykład marki sieci restauracji casual dining

Dagmara Stangierska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji
Stangierska, Dagmara; ORCID: 0000-0002-8104-0527 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji)
Otoczenie fizyczne usługi gastronomicznej i jego konsekwencje wizerunkowe – przykład marki sieci restauracji casual dining
SERVICESCAPE IN FOOD SERVICE AND IT IMAGE CONSEQUENCES -CASE OF BRAND CASUAL DINING RESTAURANT CHAIN
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 10(59), s. 662-671

Słowa kluczowe

usługi gastronomiczne otoczenie fizyczne usługi wizerunek

Key words

foodservice servicescape image

Streszczenie

Otoczenie fizyczne usługi może stanowić narzędzie umożliwiające identyfikację i wyróżnienie lokalu gastronomicznego. Obecnie klienci oczekują od przedsiębiorstw świadczących usługi gastronomiczne nie tylko żywności o korzystnym stosunku ceny do jakości, ale również dodatkowych elementów rozszerzających usługę, które wprowadzą unikatową wartość. Świadome wykorzystanie narzędzi marketingowych między innymi w zakresie zarządzania otoczeniem fizycznym usługi umożliwia wykreowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa. W poniższym opracowaniu zaprezentowano charakterystykę otoczenia fizycznego sieci restauracji wykonaną w oparciu o obserwację uczestniczącą oraz wyniki badań konsumenckich na temat percepcji otoczenia fizycznego oraz wizerunku sieci restauracji casual dining. Zauważono zależność pomiędzy postrzeganymi elementami otoczenia fizycznego usługi a wizerunkiem omawianej sieci gastronomicznej

Abstract

Servicescape can be a tool allowing identification and distinction of a catering facility. Now customers expect from service enterprises catering not only food and beverage with beneficial relation value for money but also additional components which can extend the service and bring it the unique value. Conscious use of marketing tools including servicescape management allows individual catering facility create a positive image. In the following paper was presented the characteristics of restaurant chain servicescape made in basis of participant observation and the results of consumer research about the perception of the servicescape and the image of casual dining restaurant chain. It was noted the relationship between perceived servicescape elements and the image of presented casual dining restaurant chain.