Wykorzystanie marketingu społecznego w profilaktyce zdrowia

Robert Seliga1, Joanna Sułkowska2
1, 2 Społeczna Akademia Nauk
Seliga, Robert (Społeczna Akademia Nauk)
Sułkowska, Joanna (Społeczna Akademia Nauk)
Wykorzystanie marketingu społecznego w profilaktyce zdrowia
THE APPLICATION OF SOCIAL MARKETING IN HEALTH PREVENTION
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 10 (59), s. 672-683

Streszczenie

Zmiany zachodzące w gospodarce, społeczeństwie wpływają na proces kształtowania się systemu opieki zdrowotnej. Do ogólnie rozumianego systemu opieki zdrowotnej zaliczyć można działania związane z profilaktyką zdrowia. Koncepcja marketingu społecznego zwiększa swój udział w działaniach na rzecz profilaktyki zdrowia. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości aplikacji koncepcji marketingu społecznego w obszar profilaktyki zdrowotnej w Polsce. Ilustracja empiryczna roli marketingu społecznego w odniesieniu do profilaktyki zdrowia została oparta o trzy studia przypadku oraz o ilościowe wyniki badań własnych. Ilościowe badania mają charakter pilotażowy i stanowią jedynie wstęp do dalszych rozważań i badań w podjętym temacie. Przedstawione w artykule wyniki badań są wycinkiem ogólnych badań prowadzonych w zakresie profilaktyki zdrowia poprzez działania marketingowe.

Abstract

Changes in the economy, society, influence the formation of the health care system. The health care system generally, include the activities related to the prevention of health. Noticeable is the increase of the participation of the concept of social marketing in promoting health prevention. The purpose of this article is to present the possibilities of the concept of social marketing applications in the area of preventive health care in Poland. An empirical illustration of the role of social marketing for health prevention is based on three case studies and the quantitative results of the study. Quantitative research is a pilot and are only a prelude to further discussion and research undertaken in the topic. The results presented in this paper are a segment of the general research in the field of preventive health through marketing activities.