Konsumpcjonizm z perspektywy krytycznego nurtu zarządzania

Łukasz Sułkowski
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Spraw Publicznych
Sułkowski, Łukasz (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Spraw Publicznych)
Konsumpcjonizm z perspektywy krytycznego nurtu zarządzania
CONSUMERISM FROM THE PERSPECTIVE OF THE CRITICAL TREND IN MANAGEMENT
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 10(59), s. 684-693

Streszczenie

Krytyka konsumpcjonizmu podejmowana jest w naukach społecznych przynajmniej od czasów Szkoły Frankfurckiej, a więc od ponad 60 lat. Jest to zagadnienie należące do kluczowych problemów kulturowych współczesnego świata poruszanych przez różnych przedstawicieli nauk społecznych. Dla teorii organizacji oaz dla nauk o zarządzaniu krytyka konsumeryzmu długo nie była zagadnieniem kluczowym, choć przez kilka dziesięcioleci pojawiała się na obrzeżach dyskursu marketingowego. Jednak współczesny nurt krytyki konsumpcjonizmu w zarządzaniu, uległ dość dużej dynamizacji, poprzez związek z szybko rozwijającym się w ostatniej dekadzie radykalnym nurtem myśli organizatorskiej określanej jako Critical Management Studies. Celem artykułu jest właśnie analiza krytyki konsumpcjonizmu prowadzonej przez przedstawicieli Critical Management Studies.

Abstract

Critique of consumerism is taken in the social sciences at least since the time of the Frankfurt School, a little over 60 years. This is an issue belonging to the key issues of the contemporary world culture raised by various social scientists. The oasis for the organization theory of management science critique of consumerism long was not a key issue, even for a few decades, appeared on the outskirts of the marketing discourse. However, criticism of contemporary consumerism trend in management has been relatively high dynamization, through the relationship of the fast-growing dramatically over the past decade trend of thought known as Critical Organisational Management Studies. The aim of the article is the analysis of the critique of consumerism led by representatives of the Critical Management Studies.