Specyfika zarządzania marką w aspekcie budowania pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa

Agnieszka Szymankowska
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Szymankowska, Agnieszka (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie)
Specyfika zarządzania marką w aspekcie budowania pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa
THE SPECIFICITY OF BRAND MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF BUILDING A COMPANY'S COMPETITIVE POSITION
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 10(59), s. 694-704

Słowa kluczowe

silna marka zarządzanie przedsiębiorstwo pozycja konkurencyjna klienci rynek

Key words

strong brand management company competitive position customers market

Streszczenie

Celem niniejszego opracowania jest omówienie zasad wynikających z procesu zarządzania marką. Problematyka zarządzania marką została przeanalizowana w kontekście budowania pozycji konkurencyjnej firmy na rynku, na którym działa w oparciu o dostępną z tego zakresu literaturę przedmiotu. Rozważania dokonano analizując determinanty silnej marki oraz poszczególne działania marketingowe wynikające ze stosowanych przez przedsiębiorstwa elementów mieszanki marketingowej. Całość jest próbą ukazania roli poszczególnych działań składających się na proces zarządzania marką w zdobywaniu i umacnianiu przez przedsiębiorstwo pozycji na rynku, na którym działa i konkuruje z innymi podmiotami w zakresie zaspokajania potrzeb klientów, dążąc tym samym do pozyskania grupy osób lojalnych w stosunku do kreowanej marki.

Abstract

The purpose of this paper is to discuss the principles resulting from the process of brand management. The issue of brand management has been analyzed in the context of building a company's competitive position in the market in which it operates on the basis of the available literature in this area of the object. The considerations have been made by analyzing the determinants of a strong brand and individual marketing activities resulting from the companies use of marketing mix elements. The whole thing is an attempt to show the role of the various activities involved in the process of brand management in the acquisition and consolidation of the company position in the market in which it operates and competes with others to meet the needs of customers, aiming to raise the same group of people loyal to the one created brand.