Problem społecznej odpowiedzialności w rolnictwie

Katarzyna Brodzińska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska
Brodzińska, Katarzyna; ORCID: 0000-0003-1329-2391 (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska)
Problem społecznej odpowiedzialności w rolnictwie
PROBLEM OF THE SOCIAL RESPONSIBILITY IN AGRICULTURE
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 10(59), s. 79-86

Słowa kluczowe

rolnictwo społeczna odpowiedzialność program rolnośrodowiskowy

Key words

agriculture social responsibility agri-environmental programme

Streszczenie

Celem artykułu jest prezentacja wyników badań dotyczących oceny poziomu odpowiedzialności społecznej rolników - beneficjentów programu rolnośrodowiskowego. Badania przeprowadzono w 2011 r. na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego i objęto nimi reprezentatywną próbę 588 rolników (8,5% ogółu rolników realizujących zobowiązania rolnośrodowiskowe). W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Z przeprowadzonych badań wynika, że przyjęte kryteria kontroli gospodarstw realizujących zobowiązania programu rolnośrodowiskowego nie gwarantują stosowania przyjaznych środowisku praktyk gospodarowania, a istniejący system wsparcia finansowego w ograniczonym zakresie przyczynia się do realizacji celów WPR. Poziom zrównoważenia środowiskowego i społeczno-gospodarczego (udział zbóż w strukturze zasiewu <66%, indeks pokrycia gleby roślinnością w okresie zimy <33%, liczba grup > 3, odsetek gospodarstw bezinwentarzowych i nieuzyskujących przychodu ze sprzedaży płodów rolnych) analizowano zarówno w odniesieniu do ogółu objętych badaniami gospodarstw rolnych, jak i rolników realizujących poszczególne pakiety.

Abstract

The objective of this article was to present the results of the research concerning the assessment of the farmer’s social responsibility level - beneficiaries of the agri-environmental programme. Researches was conducted in 2011 in the Warmia and Mazurian voivodeship and included representative attempt of 588 farmers (8.5% of the whole agri-environmental programme beneficiaries). The principal method of researches was an interview (a questionnaire form). The research results proved that adopted audit criteria in participating in agri-environmental programme farms don’t give certainty of environmentally friendly management. The existing system of supporting doesn’t give certainty established purposes realization either. Criteria of the stability (participation of cereal crops in the sowing’s structure <66%, index of covering the soil with plants in the winter >33%, number of planted plants groups >3, percentage of farms with the animal production and structure of the income in farms) were analysed both in the whole agricultural farms and groups of farmers which carrying chosen packages out.