WHY DO THE UNIVERSITY GRADUATES SETTLE DOWN IN THE UNIVERSITY TOWN? POTENTIAL IMPLICATIONS FOR CITY MARKETING -THE CASE OF CRACOW

Sebastian Brańka
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania, Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych
Brańka, Sebastian (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania, Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych)
WHY DO THE UNIVERSITY GRADUATES SETTLE DOWN IN THE UNIVERSITY TOWN? POTENTIAL IMPLICATIONS FOR CITY MARKETING -THE CASE OF CRACOW
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 10(59), s. 87-97

Słowa kluczowe

marketing miasta studenci jako grupa docelowa w marketingu miasta pozyskiwanie absolwentów jako nowych mieszkańców miast akademickich

Key words

city marketing students as a target market in city marketing retaining graduates as new resident of university cities

Streszczenie

Podstawą niniejszej pracy jest marketing terytorialny, będący koncepcją zarządzania jednostką samorządowo-terytorialną ukierunkowaną na zaspokojenie potrzeb klienta. W artykule podkreślono równocześnie, że jednym z kluczowych czynników rozwoju współczesnych miast jest kapitał ludzki. Ponadto autor pracy odwołuje się do publikacji naukowych z zakresu marketingu terytorialnego przedstawiając koncepcję rynków miasta, w ramach których miasta rywalizują między sobą o dostęp do niezbędnych czynników rozwojowych. Należy wspomnieć, że konkurencja ta ma obecnie wymiar globalny. Tym samym inwestorzy, nowi mieszkańcy oraz turyści (uznawani za główne rynki konkurowania miast) wybierają spośród miast położonych na całym świecie celem zaspokojenia własnych potrzeb. W niniejszej pracy szczególnie podkreślona została rola studentów jako potencjalnego źródła nowych mieszkańców dla miasta. W kolejnych częściach artykułu przedstawione zostały wnioski z badań przeprowadzonych pod nadzorem autora w roku 2011 na licznej próbie studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Celem wskazanego projektu badawczego była identyfikacja czynników zwiększających atrakcyjność miasta dla osiedlania się w nim absolwentów lokalnych uczelni wyższych. W ramach projektu studenci odpowiadali na pytania dotyczące m.in. osobistych planów związanych z przyszłym miejscem zamieszkania po zakończeniu studiów oraz czynników skłaniających do pozostania w mieście po ukończeniu studiów.

Abstract

The background of the paper is place marketing, as a concept of territorial unit management aimed at customer satisfaction. In the paper it was underlined that one of the key factors that contemporary cities need for their development is human capital. Furthermore the author of the paper refers to place marketing publications to present the idea of city markets, where cities compete for gaining necessary resources. It is worth mentioning that the current competition between the cities is of global range. Therefore investors, new residents and tourists (being major markets for the cities to compete) choose cities from all over the world to meet their expectations. In the article special stress is made on students as a potential source of city’s new inhabitants. In the consecutive parts of the paper the author introduces the conclusions from a 2011 research supervised by the author and conducted on a significant group of students of Cracow University of Economics. The purpose of the research project was to identify the factors increasing attractiveness of the city for settling down after university graduation. The students were asked on their plans regarding their permanent residence after graduation and factors stimulating the decision to stay in the same city.