Specyfika przekazów reklamowych kierowanych do segmentu dziecięco-młodzieżowego

Grażyna Adamczyk

Adamczyk, Grażyna
Specyfika przekazów reklamowych kierowanych do segmentu dziecięco-młodzieżowego
THE SPECIFICITY OF ADVERTISING MESSAGES DIRECTED TO THE CHILD AND YOUTH SEGMENT
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 10(59), s. 9-20

Słowa kluczowe

młody konsument komunikacja marketingowa przekazy reklamowe

Key words

young consumer marketing communication advertising messages

Streszczenie

Niniejsze opracowanie prezentuje istotę, mechanizmy i cechy komunikacji marketingowej skierowanej do segmentu dziecięco-młodzieżowego. Szczególną uwagę zwrócono na specyfikę przekazów reklamowych transmitowanych do młodego odbiorcy. Wskazano m.in., iż nastoletni konsumenci stają się coraz bardziej wymagającymi uczestnikami rynku, mającymi ścisłe sprecyzowane oczekiwania. Przedsiębiorstwa z kolei dzięki powszechnemu rozwojowi nowoczesnych technologii, mogą sprostać temu zadaniu, stosując w procesach komunikacyjnych różnorodne instrumenty, które dotrą do docelowych fragmentów rynku. Aby jednak komunikacja spełniła swoje funkcje, należy dokładnie poznać jej adresata i zadbać o to, aby informacja została właściwie rozkodowana i zinterpretowana.

Abstract

This paper presents the essence, mechanisms and characteristics of marketing communication directed to a segment of children and youth. Particular attention was paid to specific of advertising messages transmitted to the young audience. It was showed, among the other, that teen consumers are becoming more demanding market participants, having closely defined expectations. Enterprises, in turn, the widespread development of modern technologies, can meet this challenge by using a variety tools in communication processes, and that reach target market parts. However, communication has fulfilled its function, be sure to know the young consumer and make sure that the information has been properly decoded and interpreted.