Uwarunkowania polityki władz lokalnych w obszarze pozyskiwania inwestorów zagranicznych

Renata Marks-Bielska1, Wiesława Lizińska2, Izabela Serocka3
1, 2, 3 Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Marks-Bielska, Renata; ORCID: 0000-0001-7319-1918 (Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Lizińska, Wiesława; ORCID: 0000-0002-6957-2846 (Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Serocka, Izabela (Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Uwarunkowania polityki władz lokalnych w obszarze pozyskiwania inwestorów zagranicznych
CONDITIONS OF LOCAL AUTHORITIES' POLICY IN ACQUISITIONACQUIRING FOREIGN INVESTORS
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2014, vol., nr 11(60), s. 115-126

Słowa kluczowe

rozwój lokalny polityka lokalna bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ)

Key words

local development local politics foreign direct investment (FDI)

Streszczenie

Głównym celem przeprowadzonych badań była próba oceny działań podejmowanych przez władze lokalne zmierzających do pozyskiwania inwestorów zagranicznych. Wykorzystując metodę ankietową przeprowadzono badania wśród przedstawicieli władz lokalnych w 76 gminach województw: wielkopolskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że połowa badanych władz samorządów lokalnych podejmowała zróżnicowane działania mające na celu pozyskanie inwestycji zagranicznych m.in. przez zmianę planu zagospodarowania (24%), czy uzbrojenie terenu (17%). Władze samorządów lokalnych prezentowały w tym celu także swoje oferty inwestycyjne wykorzystując strony internetowe (32%), uczestnicząc z ofertą na imprezach promocyjnych, prezentacjach i targach (27%). Aktywna polityka władz lokalnych w zakresie pozyskiwania inwestorów przyczynia się do lokowania przedsięwzięć gospodarczych na terenie określonych gmin, które są w stanie zapewnić funkcjonującym i potencjalnym przedsiębiorcom konkurencyjne warunki gospodarowania.

Abstract

The main objective of the study was to evaluate the measures taken by local authorities aiming to attract foreign investors. Using the method of questionnaire survey was conducted among representatives of local authorities in 76 municipalities in provinces of Wielkopolska, Pomerania and Warmia-Mazury. Results of this study showed that half of those surveyed local government has taken various measures to attract foreign investment, among others by changing the plan (24%) and utilities (17%). Local authorities presented for this purpose as their investment offers using the Internet (32%), participating in the offer of promotion events, presentations and exhibitions (27%). Active policy of local authorities in seeking investors contribute to the placement of business ventures in certain communities that are able to provide functioning and potential entrepreneurs competitive economic conditions.