Korzyści i koszty wdrażania „e-administracji” w regionie podlaskim

Anna Milewska1, Milena Maciuszko
1 Katedra Polityki Europejskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych, Finansów Publicznych i Marketingu, ,
Milewska, Anna; ORCID: 0000-0003-4776-6049 (Katedra Polityki Europejskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych, Finansów Publicznych i Marketingu)
Maciuszko, Milena
Korzyści i koszty wdrażania „e-administracji” w regionie podlaskim
BENEFITS AND COSTS OF THE IMPLEMENTATION OF THE "E-GOVERNMENT" IN PODLASKIE VOIVODESHIP
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2014, vol., nr 11(60), s. 147-162

Słowa kluczowe

e-usługi elektroniczna administracja fundusze unijne

Key words

e-services e-government European Union funds

Streszczenie

Elektroniczna usługa publiczna to usługa świadczona przez państwo na rzecz obywateli, firm i instytucji za pośrednictwem Internetu. Jest on definiowany m.in. jako ogólnoświatowa sieć komputerowa, będąca zbiorem milionów sieci lokalnych i pojedynczych komputerów z całego świata, oparta na protokole komunikacyjnym TCP/IP. W ramach sieci Internet dostępne są usługi, takie jak: WWW, poczta elektroniczna, FTP [ang. File Transfer Protocol]. Celem artykułu było ukazanie możliwości finansowania a także skali kosztów i korzyści z wdrażania „e-administracji” w województwie podlaskim. Realizacja celu możliwa była poprzez wykorzystanie materiałów i danych udostępnionych przez Urząd Marszałkowski na podstawie wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej z dnia 09 sierpnia 2012 a także wyników badań Głównego Urzędu Statystycznego.

Abstract

Electronic public service is a service provided by the State for the benefit of citizens, businesses and institutions via the Internet. It is defined as a worldwide computer network is a collection of millions of local networks and individual computers from around the world, based on the communication protocol TCP / IP. Within the network of Internet services are available, such as web, email, FTP [called File Transfer Protocol]. The purpose of the article was to show the possibilities of financing as well as the scale of the costs and benefits of the implementation of "e-government" in Podlaskie Voivodeship. The implementation was made possible through the use of materials and data made available by the Marshal’s Office in Bialystok of the request for re-use of public information dated August 9, 2012 and the results of the Central Statistical Office of Poland.