Zmiany przychylności podatkowej gmin w okresie dekoniunktury gospodarczej

Aleksandra Płonka1, Łukasz Satoła2, Tomasz Wojewodzic3
1, 3 Instytut Ekonomiczno-Społeczny, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, 2 Katedra Zarządzania i Marketingu w Agrobiznesie, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Płonka, Aleksandra (Instytut Ekonomiczno-Społeczny, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie)
Satoła, Łukasz (Katedra Zarządzania i Marketingu w Agrobiznesie, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie)
Wojewodzic, Tomasz; ORCID: 0000-0002-0817-4190 (Instytut Ekonomiczno-Społeczny, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie)
Zmiany przychylności podatkowej gmin w okresie dekoniunktury gospodarczej
CHANGES OF TAX FAVOURISM OF THE COMMUNES DURING RECESSION
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2014, vol., nr 11(60), s. 185-194

Słowa kluczowe

polityka podatkowa podatek od nieruchomości dochody gmin

Streszczenie

Głównym narzędziem kreowania polityki podatkowej stosowanym przez gminy w Polsce jest uchwalanie w prawnie określonych granicach wysokości stawek podatków lokalnych. Celem opracowania jest prezentacja i ocena zmian w wysokości stawek podatku od nieruchomości uchwalanych przez samorządy szczebla gminnego w latach 2007 i 2010. Ocenie została poddana przychylność podatkowa gmin wobec podatników. Przeprowadzone obliczenia wyraźnie wskazują na zmniejszenie się w badanej populacji udziału jednostek terytorialnych stosujących relatywnie niskie stawki podatku od nieruchomości. W niewielkim stopniu wzrósł natomiast udział gmin stosujących relatywnie wysokie stawki podatku, co poskutkowało zakwalifikowaniem ich do grupy gmin o niskiej przychylności podatkowej.

Abstract

A major tool for developing a tax policy applied by communes in Poland is adopting, within lawful limits, amounts of rates of local taxes. This paper aims at presenting and evaluating changes in the amounts of real estate tax rates adopted by communes self-governments in 2007 and 2010. The assessment also included a favorable tax regime of communes in regard of entrepreneurs and inhabitants. Calculations which have been made clearly show that, in regard of the surveyed population, the share of territorial units applying relatively low real estate tax rates decreased whereas the share of communes applying relatively high tax rates rose to an insignificant extent. The above resulted in classifying them among the group of communes with an unfavorable tax regime.