Heineken czy Żubr? Znaczenie pozaproduktowych właściwości marek produktów spożywczych

Wiktor Rozmus1, Mariola Łaguna2
1, 2 Instytut Psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Rozmus, Wiktor (Instytut Psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Łaguna, Mariola (Instytut Psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Heineken czy Żubr? Znaczenie pozaproduktowych właściwości marek produktów spożywczych
HEINEKEN OR ŻUBR? THE ROLE OF BEYOND PRODUCT CHARACTERISTICS IN FOOD PRODUCTS
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2014, vol., nr 11(60), s. 195-203

Słowa kluczowe

produkty spożywcze marka produktu korzyści intencja zakupu

Key words

food products brand of product benefits purchase intention

Streszczenie

Kupując produkty spożywcze konsumenci kierują się różnymi kryteriami, w tym także marką produktu. Rola, jaką odgrywają marki, nie jest jeszcze w pełni poznana. Dlatego badanie miało na celu sprawdzenie czy korzyści wynikające z marek produktów spożywczych różnicują ocenę reputacji marek tychże produktów oraz czy na ich podstawie można przewidywać intencję zakupu. Badanie przeprowadzono na próbie 130 konsumentów i oparto na próbie pięciu produktów spożywczych. Wybrano produkty, przy zakupie których konsumenci zwracają uwagę na markę. Każda kategoria produktów była reprezentowana przez cztery marki zróżnicowane ze względu na poziom reputacji, czyli ogólnej opinii o marce (wysoka vs. niska reputacja). Wyniki badania pokazują, że takie korzyści dostarczane przez markę, jak emocjonalne doświadczenia, które ona oferuje oraz poziom zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa różnicują ocenę reputacji produktów spożywczych oraz pozwalają przewidywać intencję ich kupna.

Abstract

When buying food products consumers use different criteria, including a brand of the product. The role of brands is not fully recognized yet. The study, therefore, focuses on benefits connected with brands of food products, and aims to examine whether they are related to the appraisal of brand reputation of food products and to purchase intention. Data from the sample of 130 consumers were collected in relation to the sample of four brands of each of five food products being apprised (with high vs. low reputation). The products with high level of brand relevance in category were selected for the study. Research findings show that emotional benefits and benefits related to security differentiate the appraisal of brand reputation of food products and are significant predictors of intention to purchase these products.