Opodatkowanie gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej w latach 2004–2011

Roma Ryś-Jurek
Katedra Finansów i Rachunkowości, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Ryś-Jurek, Roma (Katedra Finansów i Rachunkowości, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Opodatkowanie gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej w latach 2004–2011
THE TAXATION OF THE AGRICULTURAL FARMS IN THE EUROPEAN UNION IN YEARS 2004–2011
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2014, vol., nr 11(60), s. 204-216

Słowa kluczowe

gospodarstwo rolne opodatkowanie podatek rolny

Key words

agricultural farm taxation agricultural tax

Streszczenie

Celem badania było przedstawienie opodatkowania sektora gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej w latach 2004-2011. Do opisania tego problemu wykorzystano dwa wskaźniki: udział podatków w dochodzie z rodzinnego gospodarstwa rolnego oraz wartość podatków na 1 hektar użytków rolnych w gospodarstwie rolnym. Dane pochodziły z bazy FADN. Obliczenia wykonano dla wszystkich krajów Unii Europejskiej w latach 2004-2011. Wykonano również szczegółowe badania dla Polski na tle średnich wyników unijnych według: wielkości ekonomicznej, typu rolniczego, warunków produkcji i jej regionów.

Abstract

The aim of this research was a presentation of the taxation in the sector of farms in the European Union in years 2004-2011. This problem was described by two indicators: participation of taxes in farm net income and value of taxes on 1 hectare of utilized agricultural area in an agricultural farm. The data comes from the FADN database. The calculations were made for all of the European Union’ countries. Also, the research for Poland on the background of the average European results was executed according to the: economic size, type of farms, conditions of agricultural production and regions.