Funkcje międzynarodowych horyzontalnych rynków elektronicznych

Dariusz Strzębicki
Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Strzębicki, Dariusz; ORCID: 0000-0003-1656-4268 (Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Funkcje międzynarodowych horyzontalnych rynków elektronicznych
THE FUNCTIONS OF INTERNATIONAL HORIZONTAL ELECTRONIC MARKETPLACES
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2014, vol., nr 11(60), s. 217-230

Słowa kluczowe

rynek elektroniczny transakcje B2B handel elektroniczny handel międzynarodowy

Key words

electronic marketplace B2B transactions electronic commerce international trade

Streszczenie

W artykule przedstawiono problematykę funkcjonowania horyzontalnych publicznych rynków elektronicznych działających w skali międzynarodowej. Celem poniższego opracowania było określenie funkcji i usług oferowanych przez te rynki przedsiębiorstwom. W opracowaniu przeprowadzono studium przypadku największego tego rodzaju rynku na świecie o nazwie Alibaba.com. Jako technika zbierania danych posłużyła obserwacja strony internetowej rynku. Badany rynek zaopatruje uczestników w informacje w fazie przed-transakcyjnej, umożliwia komunikację pomiędzy stronami transakcji oraz przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa transakcji. Oferowane usługi charakteryzują się wysokim stopniem kastomizacji. Rynek ten przedstawia największą wartość dla przedsiębiorstw szukających nowych rynków i źródeł dostaw.

Abstract

The article discusses the issue of horizontal public electronic marketplaces that operate on the international scale. The main objective of the research was to identify the functions and services provided to enterprises by an electronic market. The research method used was a case study of the largest electronic horizontal public e-marketplace named Alibaba.com. The technique used in the purpose of collecting data was the observation of the e-market’s Website. The analysis showed, that functions and services offered by the e-marketplace support every stage of a transaction. The researched e-marketplace provides its users with information in the pre-transactional stage, enables communication between sellers and buyers and increases transaction safety. The services offered are highly customized. The electronic marketplace provides the greatest value for enterprises looking for new markets and new sources of supply.