Społecznie odpowiedzialne inwestowanie na rynku europejskim

Justyna Kłobukowska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Kłobukowska, Justyna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Społecznie odpowiedzialne inwestowanie na rynku europejskim
SOCIALLY RESPONSIBLE INVESTING ON EUROPEAN MARKET
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2014, vol., nr 11(60), s. 78-89

Słowa kluczowe

SRI społecznie odpowiedzialne inwestowanie Europa

Key words

SRI socially responsible investment Europe

Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest scharakteryzowanie społecznie odpowiedzialnego inwestowania na rynku europejskim. Zastosowano następujące metody badawcze: studia literatury polskiej i światowej oraz analizę danych statystycznych, których źródłem były publikacje Eurosif oraz Novetic. W pierwszej części artykułu omówiono definicje oraz główne strategie inwestycyjne SRI. Z analizy wynika, że literatura dostarcza wielu wyjaśnień terminu „SRI”. Inwestowanie społecznie odpowiedzialne to przede wszystkim takie, w którym podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych uwzględnia się kryteria środowiskowe, społeczne oraz związane z ładem korporacyjnym. W części drugiej zaprezentowano otoczenie instytucjonalne rynku SRI w Europie. Unia Europejska oraz Eurosif odgrywają znaczącą rolę w promowaniu idei społecznie odpowiedzialnego inwestowania w Europie oraz wspieraniu rozwoju tego segmentu rynku finansowego. Nieodłączną częścią opracowania są dane statystyczne dotyczące rynku SRI. Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że europejski rynek SRI w Europie ma potencjał wzrostu, a Europa może stać się światowym liderem społecznie odpowiedzialnego inwestowania w długim okresie.

Abstract

The main goal of the article is to present the general characteristic of socially responsible investment on European market. The paper is based on the polish and international literature and statistical data from publications Eurosif and Novetic. First part of the article discusses the definitions and main investment strategies of that form of investment. The analysis is based on different definitions of the term ”SRI” offered by literature. Most of all, SRI include environment, social and governance criteria in the investment decision-making process. In the second part special attention was devoted to institutional background SRI market in Europe. The European Union and the Eurosif play significant role in promoting the idea of socially responsible investment and supporting development of this financial market segment. Integral part of the paper are statistic data from SRI market. Research results allow to claim that the European SRI market have a growth potential in the future and Europe can become world leader socially responsible investment in long-term perspective.