SUSTAINABLE MARKETING MIX – THE BASIC ASSUMPTIONS

Edyta Rudawska1, Ewa Frąckiewicz2, Małgorzata Wiścińska3
1, 2, 3 University of Szczecin
Rudawska, Edyta (University of Szczecin)
Frąckiewicz, Ewa (University of Szczecin)
Wiścińska, Małgorzata (University of Szczecin)
SUSTAINABLE MARKETING MIX – THE BASIC ASSUMPTIONS
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2016, vol., nr 15(64), s. 130-138

Słowa kluczowe

marketing zrównoważony rozwój instrumenty marketingowe

Key words

marketing sustainable development marketing instruments

Streszczenie

Rosnące znaczenie koncepcji zrównoważonego rozwoju znajduje swoje konsekwencje w polityce marketingowej współczesnych organizacji, zarówno na poziomie mikro jak i makro. W ostatnich latach pojawiła się koncepcja zrównoważonego marketingu. Koncentruje się ona na konieczności zaspokajania potrzeb z zyskiem, przy jednoczesnym tworzeniu, komunikowaniu i dostarczaniu wartości dla konsumentów, partnerów i społeczeństwa. Dążąc do kreowania wartości o charakterze społecznym, etycznym i/lub środowiskowym przy zachowaniu efektywności ekonomicznej marketing jest postrzegany jako aktywność umożliwiająca realizację koncepcji zrównoważonego rozwoju na poziomie przedsiębiorstwa. Artykuł wpisuje się w aktualną dyskusję na temat nowej koncepcji zarządzania, w tym koncepcji zarządzania marketingowego. Celem opracowania jest określenie wpływu koncepcji zrównoważonego rozwoju na charakter instrumentarium marketingowego oddziaływania współczesnych organizacji. Artykuł ma charakter przeglądowy i został przygotowany w oparciu o analizę najnowszej literatury przedmiotu.

Abstract

The growing importance of sustainable development concept finds its consequences in companies’ marketing policy, on both micro and macro level. A new concept of sustainable marketing has emerged. It focuses on the necessity of satisfying the needs with profit, while creating, communicating and delivering value for consumers, partners and the society. Therefore concentrating activities on achieving values of social, ethical and / or environmental character, while maintaining economic efficiency, marketing can be seen as an activity, which enables the implementation of sustainable development at a company level. The article fits into the current discussion on the new management concept, including marketing activities. The goal was to identify the impact of sustainable development on marketing tools of modern organizations. The article is a review and has been prepared based on an analysis of recent literature.