Percepcja reklamy artykułów żywnościowych i jej znaczenie w procesach decyzyjnych konsumentów

Robert Nowacki
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Nowacki, Robert; ORCID: 0000-0001-7380-0672 (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
Percepcja reklamy artykułów żywnościowych i jej znaczenie w procesach decyzyjnych konsumentów
PERCEPTION OF ADVERTISING OF FOOD PRODUCTS AND ITS IMPORTANCE IN CONSUMER DECISION-MAKING PROCESSES
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018, vol., nr 19(68), s. 143-154

Słowa kluczowe

reklama artykuły żywnościowe atrakcyjność reklamy wiarygodność reklamy.

Key words

advertising food products advertising attractiveness advertising reliability.

Streszczenie

Celem artykułu jest ocena postrzegania i percepcji reklamy artykułów żywnościowych w społeczeństwie polskim oraz jej wpływu na decyzje zakupowe konsumentów. Podstawą artykułu są wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 2014 roku wśród populacji powyżej 15 roku życia. Z badań wynika, że reklamy artykułów żywnościowych dość często oceniane są jako atrakcyjne i wiarygodne, a podatność na oddziaływanie reklamy artykułów żywnościowych deklaruje niespełna połowa badanych. Występuje przy tym duże zróżnicowanie ocen z punktu widzenia zarówno cech demograficznych respondentów, jak i poszczególnych kategorii produktowych.

Abstract

The aim of the article is to assess perception of advertising of food products in the Polish society and its impact on consumer purchasing decisions. The grounds for the article are findings of the surveys conducted in 2014 among the population aged above 15 years. The findings show that advertisements of food products are quite often assessed as attractive and reliable, while the susceptibility to the impact of advertising of food products is declared by less than half of the population surveyed. There is also great diversification of assessments from the point of view of both respondents’ demographic traits and individual product categories.