Wykorzystanie Twittera w działalności organizacji pożytku publicznego

Marian Oliński1, Piotr Szamrowski2
1, 2 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Oliński, Marian (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Szamrowski, Piotr (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Wykorzystanie Twittera w działalności organizacji pożytku publicznego
THE USE OF TWITTER IN THE ACTIVITIES OF PUBLIC BENEFIT ORGANIZATIONS
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018, vol., nr 19(68), s. 155-172

Słowa kluczowe

Twitter media społecznościowe organizacja pożytku publicznego

Key words

Twitter social media public benefit organization

Streszczenie

Twitter oferuje bogaty zestaw narzędzi do budowy dialogu i interakcji z interesariuszem organizacji. Głównym celem badań była identyfikacja skali wykorzystania Twittera przez organizacje pożytku publicznego oraz ustalenie związku między wybranymi cechami organizacji pożytku publicznego, a częstotliwością wykorzystania w działalności tego serwisu mediów społecznościowych. Uzyskane rezultaty wskazują, że Twitter w polskich organizacjach pożytku publicznego ma znaczenie niewielkie. Badane organizacje cechuje duże zróżnicowanie pod względem aktywności publikacyjnej na Twitterze. Jednocześnie, organizacje aktywnie publikujące treści na Twitterze, również dużą aktywność przejawiają w wykorzystaniu innych serwisów social media. W celu identyfikacji związków pomiędzy analizowanymi zmiennymi wykorzystano analizę opartą na standardowych parametrach oraz badanie zależności wybranych zmiennych (test niezależności chi-kwadrat oraz współczynnik kontyngencji C).

Abstract

Twitter offers a opulent set of tools for building dialogue and interacting with an organization's stakeholder. The main objective of the research was to identify the scale of Twitter use by public benefit organizations and to establish a connection between selected features of public benefit organizations and the frequency of using social media in the operation of this service. The results indicate low importance of Twitter in Polish public benefit organizations. Nevertheless the surveyed organizations are characterized by large diversity in terms of their Twitter activity. At the same time, organizations actively publishing content on Twitter, also show great activity in the use of other social media services. In order to identify the relationships between the analyzed variables, an analysis based on standard parameters were used and also a study of the dependence of selected variables (chi-square independence test and coefficient of contingency C).