Niewypłacalność przedsiębiorstw i gospodarstw domowych - Analiza porównawcza

Justyna Franc - Dąbrowska1, Małgorzata Porada - Rochoń2, Beata Świecka3
1 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2, 3 Uniwersytet Szczeciński
Franc - Dąbrowska, Justyna; ORCID: 0000-0002-5881-0343 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Porada - Rochoń, Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński)
Świecka, Beata (Uniwersytet Szczeciński)
Niewypłacalność przedsiębiorstw i gospodarstw domowych - Analiza porównawcza
INSOLVENCY OF ENTERPRISES AND HOUSEHOLDS - COMPARATIVE ANALYSIS
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018, vol., nr 19(68), s. 19-31

Słowa kluczowe

niewypłacalność gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa

Key words

insolvency households enterprises

Streszczenie

Celem badań było zebranie badań dotyczących niewypłacalności przedsiębiorstw i gospodarstw domowych na podstawie literatury krajowej i międzynarodowej. Stwierdzono, że gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa łączy podatność na zjawisko niewypłacalności. Mimo, że różnią się od siebie w sensie podmiotowości, to jednak funkcjonują w tym samym otoczeniu. Gospodarstwa domowe, są bardzo zróżnicowane, rozdrobnione i jest ich znacznie więcej niż przedsiębiorstw. W obu wypadkach niewypłacalność jest determinowana wieloma zmiennymi, a nie jest tylko funkcją dochodu. Ponadto niewypłacalność jest zjawiskiem stopniowalnym, nie pojawia się od razu i nagle, dlatego też, rozwój badań i dopracowanie metodyki pozwala na predykcję tego zjawiska i rozpoznanie czynników sygnalizujących o pojawiającym się niebezpieczeństwie. Wśród determinant niewypłacalności wspólnych dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych należy zaliczyć problem z terminowym regulowaniem zobowiązań. Jest to skutek innych problemów finansowych tych podmiotów, a szczególnie poziomu i struktury zadłużenia, które nie zawsze jest dopasowane do możliwości płatniczych przedsiębiorcy, czy przeciętnego człowieka. Problem nadmiernego zadłużenia i złej jego struktury współcześnie wydaje się problemem ogólnoświatowym, dotyczącym w szczególności państw wysoko rozwiniętych, cechujących się wysokim poziomem dobrobytu mieszkańców i przedsiębiorców.

Abstract

The aim of the research was to collect research on insolvency of enterprises and households based on national and international literature. It was found that households and enterprises combine vulnerability to the phenomenon of insolvency. Although they differ from each other in the sense of subjectivity, they function in the same environment. Households are very diverse, fragmented and there are many more than enterprises. In both cases, insolvency is determined by many variables, and is not just a function of income. In addition, insolvency is a gradual phenomenon, does not appear immediately and suddenly, therefore, the development of research and refinement of the methodology allows the prediction of this phenomenon and identification of signaling factors about the emerging danger. Among the insolvency determinants common for enterprises and households, the problem of timely payment of liabilities should be included. This is the result of other financial problems of these entities, especially the level and structure of debt, which is not always matched to the payment options of the entrepreneur or the average person. The problem of over-indebtedness and its poor structure currently seems to be a global problem, in particular for highly developed countries characterized by a high level of welfare of residents and entrepreneurs.