Metoda wskaźnikowa w ocenie płynności finansowej jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gmin województwa lubelskiego

Agnieszka Cyburt1, Agnieszka Gałecka2
1, 2 Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża JP II w Białej Podlaskiej
Cyburt, Agnieszka; ORCID: 0000-0002-7084-6066 (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża JP II w Białej Podlaskiej)
Gałecka, Agnieszka; ORCID: 0000-0002-7603-8086 (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża JP II w Białej Podlaskiej)
Metoda wskaźnikowa w ocenie płynności finansowej jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gmin województwa lubelskiego
INDEX METHOD IN ESTIMATION OF LOCAL GOVERNMENT UNITS’ FINANCIAL LIQUIDITY ON THE EXAMPLE OF COMMUNES IN LUBELSKIE PROVINCE
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2019, vol., nr 21(70), s. 33-41

Słowa kluczowe

gmina analiza wskaźnikowa płynność finansowa

Key words

commune ratio analysis financial liquidity

JEL Classification

H79 M49

Streszczenie

Celem opracowania było zwrócenie uwagi na zastosowanie metody wskaźnikowej w ocenie płynności finansowej jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gmin województwa lubelskiego. W artykule podkreślono potrzebę i metody dokonywania analizy płynności finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego. Do oceny poziomu płynności finansowej JST wykorzystano wskaźniki płynności podstawowej (CR), szybkiej (QR), w ujęciu kasowym i w ujęciu memoriałowym. Badaniami objęto gminy województwa lubelskiego. Okres badań obejmował lata 2012-2016. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, iż gminy województwa lubelskiego w badanym okresie posiadały wystarczające środki na pokrycie niezbędnych wydatków i rozchodów zarówno na koniec, jak i trakcie roku budżetowego.

Abstract

The aim of the study was to draw attention to the use of the index method in estimation of the local government units’ financial liquidity on the example of communes in lubelskie Province. The article underlines the need and methods for analyzing financial liquidity in local government units. To assess the level of financial liquidity of local government units, basic (CR), quick liquidity (QR) ratios were used, on a cash basis and on an accruals basis. The research covered the communes of the lubelskie province. The research period covered the years 2012-2016. Based on the analyzes carried out, it was found that the community of the lubelskie Province in the audited period had sufficient funds to cover the necessary expenditure and outlays at the end as well as during the budget year.