Wpływ wydatków budżetowych na zmniejszanie ubóstwa w Polsce

Katarzyna Maj-Waśniowska1, Katarzyna Stabryła-Chudzio2
1, 2 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Maj-Waśniowska, Katarzyna; ORCID: 0000-0003-0312-3359 (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Stabryła-Chudzio, Katarzyna; ORCID: 0000-0001-9975-1899 (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Wpływ wydatków budżetowych na zmniejszanie ubóstwa w Polsce
IMPACT OF PUBLIC EXPENDITURE ON REDUCING POVERTY IN POLAND
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020, vol., nr 23(72), s. 95-112

Słowa kluczowe

polityka finansowa państwa ubóstwo wykluczenie społeczne pomoc społeczna.

Key words

state financial policy poverty social exclusion social assistance.

JEL Classification

G28 H53 I38

Streszczenie

Problem ubóstwa i wykluczenia społecznego stał się niezwykle ważny w następstwie kryzysu finansowego i gospodarczego z 2008 roku. Opracowanie koncentruje się na ocenie wdrażanych instytucjonalno-prawnych form pomocy w Polsce. Głównym celem opracowania jest identyfikacja rodzajów wydatków budżetowych związanych z analizowanym zagadnieniem i zbadanie zależności pomiędzy wydatkami z budżetu państwa na realizację zadań związanych z pomocą społeczną a zasięgiem ubóstwa w Polsce. W rezultacie przeprowadzonych badań z wykorzystaniem analizy statystycznej stwierdzono, że wzrost wydatków publicznych wpływa na poziom ubóstwa w Polsce zmniejszając jego zasięg. W ramach wniosków płynących z badań odnotowano, że liniowe zależności między wydatkami z budżetu państwa w działach dotyczących pomocy społecznej i rodziny a dwoma zmiennymi zależnymi będącymi wskaźnikami ubóstwa (skrajnego i relatywnego) są statystycznie istotne i są to zależności silne bądź umiarkowane.

Abstract

The problem of poverty and social exclusion has become extremely important in the wake of the financial and economic crisis of 2008. The study assesses the institutional and legal forms of social assistance that were implemented in Poland. The main objective of the study is to examine the dependence between state budget expenditures for the implementation of social assistance and the extent of poverty in Poland. As a result of the conducted research using statistical analysis, it was found that an increase in public expenditure influences the level of poverty in Poland, reducing its range. As part of the conclusions drawn from the research, it was noted that linear dependencies between expenditures from the state budget in the spheres of social and family policy, and two dependent variables that are indicators of poverty (extreme and relative), are statistically significant and have strong or moderate dependence.