IMPORTANCE OF BUSINESS SOLUTIONS BASED ON BLOCKCHAIN TECHNOLOGY

Marta Wiśniewska
Jan Kochanowski University in Kielce, Branch in Piotrków Trybunalski
Wiśniewska, Marta; ORCID: 0000-0001-5500-316X (Jan Kochanowski University in Kielce, Branch in Piotrków Trybunalski)
IMPORTANCE OF BUSINESS SOLUTIONS BASED ON BLOCKCHAIN TECHNOLOGY
Znaczenie rozwiązań opartych na technologii blockchain w biznesie
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020, vol., nr 24(73), s. 266-278

Słowa kluczowe

blockchain distributed ledger technology investments

Key words

blockchain technologia rozproszonych rejestrów inwestycje

JEL Classification

G15 G20 G29

Streszczenie

The aim of this study is to determine the essence of blockchain technology and its capabilities to be utilized in business operations. The paper discusses the importance of blockchain technology and practical possibilities of its application. Based on industry reports, statistics on investments of enterprises in blockchain technology and attitudes of their senior executives towards this technology, as well as the validity of its implementation, have been presented. In addition, the most important advantages of blockchain technology in relation to existing information technology (IT) systems have been specified. The article describes organizational barriers hindering investments in blockchain technology and its actual applications in companies. Performed analyses show that companies around the world are actively investing in blockchain technology. This technology has been found to be positively recognized in business by executives, however companies, while planning its implementation, face numerous barriers which mainly arise from a lack of legal regulations, and technical problems. On the other hand, blockchain technology can be used in many areas of company activities, especially in the supply chain.

Abstract

Celem opracowania jest określenie istoty technologii blockchain oraz możliwości jej wykorzystania w działalności przedsiębiorstw. W opracowaniu omówiono znaczenie technologii blockchain i możliwości praktycznego jej zastosowania. Opierając się o raporty branżowe przedstawiono statystyki dotyczące inwestycji dokonywanych w przedsiębiorstwach w technologię blockchain, jak również stosunku kadry kierowniczej spółek do tej technologii oraz zasadności jej wdrażania. Sprecyzowano ponadto najważniejsze zalety technologii blockchain w stosunku do istniejących systemów informatycznych. Wskazano bariery organizacyjne, utrudniające inwestycje w tę technologię oraz wykorzystywane w spółkach rzeczywiste jej zastosowania. Z przeprowadzonych analiz wynika, że spółki na świecie aktywnie inwestują w technologię blockchain. Stwierdzono, że technologia ta jest pozytywnie postrzegana w biznesie przez zarządzających, jednak spółki planując ją wdrożyć napotykają na liczne bariery, które w dużej mierze wynikają z braku uregulowań prawnych, jak również problemów technicznych związanych z implementacją. Jednocześnie technologia blockchain może być wykorzystywana w wielu obszarach działalności przedsiębiorstw, zwłaszcza w łańcuchu dostaw.