Wpływ pandemii koronawirusa (Covid-19) na zachowania inwestorów w świetle finansów behawioralnych

Marta Wiśniewska
Jan Kochanowski University in Kielce
Wiśniewska, Marta; ORCID: 0000-0001-5500-316X (Jan Kochanowski University in Kielce)
Wpływ pandemii koronawirusa (Covid-19) na zachowania inwestorów w świetle finansów behawioralnych
THE IMPACT OF THE CORONAVIRUS (COVID-19) PANDEMIC ON INVESTORS’ BEHAVIOUR IN THE LIGHT OF BEHAVIOURAL FINANCE
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2022, vol., nr 27(76), s. 111-122

Słowa kluczowe

pandemia koronawirusa finanse behawioralne decyzje inwestycyjne

Key words

coronavirus pandemic behavioural finance investment decisions

JEL Classification

G01 G11 G41

Streszczenie

Celem badań było poznanie opinii maklerów papierów wartościowych pracujących na GPW Warszawie, dotyczących zachowań polskich inwestorów w obliczu pandemii koronawirusa COVID-19. Badaniami objęto grupę 51 maklerów giełdowych, reprezentujących domy maklerskie o długiej historii działania. Stwierdzono, że uwarunkowania psychologiczne ludzi i nastroje panujące na giełdzie odgrywają istotną rolę w procesie decyzyjnym, a nieracjonalne zachowania inwestorów, w tym w dużej mierze efekty stadne, są podczas pandemii szczególnie widoczne. Z badań wynika, że pojawienie się koronawirusa nie wpłynęło na obniżenie aktywności polskich inwestorów. Odnotowano tym samym wyraźny wzrost zainteresowania akcjami spółek notowanych na GPW S.A. Zachowania i stosunek uczestników rynku do ryzyka był zmienny wobliczu rozwijającej się pandemii, co przejawiało się m.in. szybkim kupowaniem przecenionych walorów czy gwałtowaną wyprzedażą aktywów. Za najważniejszy czynnik wpływający na kształtowanie notowań w trakcie pandemii COVID-19 uznano ogólne zmiany na rynku krajowym i na rynkach globalnych.

Abstract

The aim of the research was to find out the opinions of stockbrokers working at the Warsaw Stock Exchange regarding the behaviour of Polish investors in the face of the coronavirus (COVID-19) pandemic. The research was carried out among 51 stockbrokers representing brokerage houses with a long history of operations. It has been found that psychological conditions of people and stock market sentiments play an important role in the decision-making process, and irrational investor behaviours, including largely herd effects, are particularly evident during the pandemic. The research shows that the occurrence of the coronavirus has not reduced the activity of Polish investors. Thus, significantly growing interest in shares of companies listed on the Warsaw Stock Exchange has been noted. The behaviour and attitude of market participants towards risk were volatile during the developing pandemic, which manifested itself in rapid buying of overvalued assets or rapid selling of assets.