Stabilność finansowa gmin wiejskich województwa lubelskiego w latach 2016-2020

Agnieszka Gałecka1, Marzena Ganc2
1 Bialska Academy of Applied Sciences, John Paul II, 2 Warszaw University of Life Sciences
Gałecka, Agnieszka; ORCID: 0000-0002-7603-8086 (Bialska Academy of Applied Sciences, John Paul II)
Ganc, Marzena; ORCID: 0000-0002-5267-7940 (Warszaw University of Life Sciences)
Stabilność finansowa gmin wiejskich województwa lubelskiego w latach 2016-2020
FINANCIAL STABILITY OF RURAL MUNICIPALITIES IN POLAND’S LUBLIN VOIVODESHIP IN 2016-2020
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2022, vol., nr 27(76), s. 18-29

Słowa kluczowe

stabilność finansowa gminy wiejskie analiza wskaźnikowa płynność finansowa

Key words

financial stability rural municipalities ratio analysis financial liquidity

JEL Classification

H71 H72

Streszczenie

Stabilność usług publicznych oraz sytuacja finansowa samorządów lokalnych ma istotny wpływ na rozwój gospodarczy kraju, jak również trwający od lat proces reform politycznych zmierzających do promowania wydajności jednostek sektora publicznego, ich zrównoważonych budżetów oraz stabilności finansowej. Jest to pojęcie różnie definiowane, co wynika m.in. z jego wieloaspektowości oraz braku precyzyjnie określonych miar do oceny tego zjawiska. Celem głównym pracy była ocena stabilności finansowej gmin wiejskich województwa lubelskiego w latach 2016-2020. W ramach celu głównego przeprowadzono analizę wskaźnikową oraz badania ankietowe. Artykuł powstał w oparciu o studia literatury przedmiotu, sprawozdania z wykonania budżetów badanych gmin publikowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Lublinie oraz kwestionariusz ankiety. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono że badane gminy w latach 2016-2020 odnotowały trwałość w zakresie polityki fiskalnej, stabilny poziom płynności finansowej i zadłużenia, aczkolwiek stosunkowo niski poziom samodzielności dochodowej. Kryzys w 2020 roku wywołany pandemią Covid-19 spowodował znaczny wzrost wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego w porównaniu do dochodów, które były mniejsze niż planowano, aczkolwiek nie wpłynął na znaczne pogorszenie wyników finansowych badanych gmin. W opinii ankietowanych (wójtów) zdecydowana większość gmin wiejskich województwa lubelskiego była stabilna finansowo a pandemia Covid-19 na ogół nie miała istotnego wpływu na jej poziom.

Abstract

The stability of public services and the financial situation of local governments has a significant impact on a nation’s economic development. It also affects the long-standing process of political reforms aimed at promoting the efficiency of public sector units, their balanced budgets and financial stability. It is a concept defined in different ways, which is due, among other things, to its multifaceted nature and the lack of precisely defined measures to assess this phenomenon. The main objective of the paper was to assess the financial stability of rural municipalities in Poland’s Lublin voivodeship in 2016-2020. Within the framework of the main objective, ratio analysis and survey research was conducted. The paper was based on the study of literature on the subject, reports on the implementation of budgets in the studied municipalities published by the Regional Chamber of Accounts in Lublin, and a survey questionnaire. Based on the analyses, it was found that the studied municipalities in 2016-2020 recorded sustainability in terms of fiscal policy, and a stable level of financial liquidity and debt, albeit with a relatively low level of revenue independence. The crisis in 2020 caused by the Covid-19 pandemic caused a significant increase in the current expenditures of local government units compared to revenues, which were less than planned, although it did not significantly worsen the financial performance of the surveyed municipalities. In the opinion of the respondents (heads of rural municipalities), the vast majority of rural municipalities in the Lublin voivodeship were financially stable and the Covid-19 pandemic generally did not have a significant impact on their levels of stability.