Dostęp do informacji finansowej w następstwie zmian wielkości przedsiębiorstw spowodowanych kryzysem COVID-19

Małgorzata Garstka
Jan Kochanowski University in Kielce
Garstka, Małgorzata ; ORCID: 0000-0002-0971-0274 (Jan Kochanowski University in Kielce)
Dostęp do informacji finansowej w następstwie zmian wielkości przedsiębiorstw spowodowanych kryzysem COVID-19
ACCESSIBILITY OF FINANCIAL INFORMATION IN RELATION TO CHANGES IN SIZE OF ENTITIES CAUSED BY THE COVID‐19 CRISIS
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2022, vol., nr 27(76), s. 30-42

Słowa kluczowe

MSP informacja finansowa jakość informacji sprawozdanie finansowe

Key words

SMEs financial information quality of information financial statement

JEL Classification

M14

Streszczenie

Konsekwencje pandemii wirusa Covid-19 dla jakości i zakresu informacji finansowej generowanej przez rachunkowość są złożone. Zakres sprawozdania finansowego oraz obowiązek badania zależą od klasyfikacji jednostek dokonywanej ze względu na ich wielkość. Zakres ten jest węższy dla jednostek małych i mikro. Kryzys może wpłynąć na wielkość podmiotów, a tym samym na ich miejsce w tej klasyfikacji i zakres ujawnianych przez nie informacji. Celem jest wstępna weryfikacja tego czy - jeśli po pandemii nadal będzie takie zapotrzebowanie na informacje jak dawniej, zostanie ono zaspokojone. Dostęp do informacji wiąże się z poziomem bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej. Rozwiązaniem problemu braku wystarczającej informacji może być wprowadzenie zmian w kryteriach zaliczania podmiotów do MSP oraz w obowiązku badania sprawozdań finansowych. Zastosowana metodologia to analiza regulacji i wnioskowanie. Pozwoliła ona stwierdzić, że skutki pandemii w postaci rosnącej liczby jednostek mikro i małych mogą ograniczyć dostęp do informacji. Wartością dodaną artykułu jest wskazanie i uzasadnienie potrzeby weryfikacji kryteriów klasyfikacji jednostek.

Abstract

The consequences of the Covid-19 pandemic on the quality and scope of financial information prepared by accounting are complex. The scope of the financial statement and the obligation to audit depend on the classification of units based on their size. The required scope is narrower for micro and small entities than it is for larger organizations. The crisis may have influenced the size of entities and by that their classification and the scope of information that they need to disclose. The goal of this article is to verify whether post-pandemic demands for information, assuming it will be the same as pre-pandemic, can be fulfilled. The accessibility of information is connected with the level of security of engaging in business activities. Making changes in the criteria of an entity’s inclusion as an SME and in its obligation to audit can be one solution for the problem of insufficient information. The methodology used in this study is analysis of regulations and deductive reasoning. It showed that the effects of the pandemic, particularly the increase in the number of micro and small entities, can limit the accessibility of information. This article contributes to the scientific literature by displaying and justifying the need to verify the classification criteria of businesses and other entities.