Inwestowanie społecznie odpowiedzialne jako kierunek rozwoju rynku kapitałowego

Grażyna Michalczuk1, Urszula Konarzewska2
1, 2 University of Bialystok
Michalczuk, Grażyna; ORCID: 0000-0003-0546-4456 (University of Bialystok)
Konarzewska, Urszula; ORCID: 0000-0003-1257-3749 (University of Bialystok)
Inwestowanie społecznie odpowiedzialne jako kierunek rozwoju rynku kapitałowego
SOCIALLY RESPONSIBLE INVESTING AS THE DI-RECTION OF CAPITAL MARKET DEVELOPMENT
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2022, vol., nr 27(76), s. 43-57

Słowa kluczowe

inwestowanie społecznie odpowiedzialne strategie inwestowania społecznie odpowiedzialnego rynek kapitałowy

Key words

socially responsible investing socially responsible investing strategies capital market

JEL Classification

G11 M14 O16

Streszczenie

Inwestowanie społecznie odpowiedzialne (SRI) staje się coraz szybciej rozwijającym się segmentem rynku kapitałowego. Dotyczy ono transakcji, w których cel inwestycyjny jest determinowany nie tylko kryteriami finansowymi (oczekiwaną stopą zwrotu i ryzykiem), ale również aspektami pozafinansowymi dotyczącymi kwestii środowiskowych, społecznych i związanych z ładem korporacyjnym (ESG). Celem artykułu jest diagnoza inwestowania społecznie odpowiedzialnego na rynkach kapitałowych w ujęciu przestrzennym. Dodatkowym celem jest identyfikacja strategii implementowanych przez inwestorów na poszczególnych rynkach. W artykule zastosowano klasyczne metody badawcze, takie jak: studium literatury odnoszącej się do problematyki inwestowania społecznie odpowiedzialnego, a także metoda analizy desk research oparta na dokumentach ukazujących tendencje w zakresie społecznie odpowiedzialnego inwestowania na świecie w ujęciu wartościowym oraz w przekroju strategii inwestycyjnych stosowanych przez inwestorów. Odnosząc się do statystyk, można zauważyć, że inwestowanie społecznie odpowiedzialne staje się znaczącą formą lokowania środków finansowych na globalnym rynku kapitałowym. W roku 2020 globalna wartość rynku SRI wyniosła ponad 35 bln dolarów. Nie jest to jednak rynek jednolity, o czym świadczy zróżnicowane tempo rozwoju inwestowania społecznie odpowiedzialnego w poszczególnych regionach świata. Jest to też rynek, który ewoluuje pod względem stosowanych strategii inwestycyjnych. Znajduje to odzwierciedlenie w odchodzeniu od podejmowania decyzji inwestycyjnych głównie z wykorzystaniem selekcji negatywnej na rzecz inwestycji dokonanych w oparciu o strategię związaną z integracją czynników ESG z tradycyjną analizą finansową.

Abstract

Socially responsible investing (SRI) is becoming an increasingly fast-growing segment of the capital market. It refers to transactions in which the investment objective is determined not only by financial criteria (expected rate of return and risk) but also by non-financial aspects related to environmental, social and corporate governance (ESG) issues. The aim of the article is to diagnose socially responsible investing in the capital markets in spatial terms. An additional aim is to identify the strategies implemented by investors in individual markets. The classical methods of research were used in this article, such as the study of the literature concerning socially responsible investing and the method of desk research based on documents showing global trends in socially responsible investing in terms of value and investment strategies used by investors. Referring to statistics, it can be seen that socially responsible investing becomes a significant form of locating funds in a global capital market. In 2020, the global value of the SRI market amounted to over USD 35 trillion. However, it is not a homogeneous market, as evidenced by the varying rates of development of socially responsible investing in different regions of the world. It is also a market that evolves in terms of the investment strategies used. This is reflected in moving away from making investment decisions mainly with the use of negative/exclusionary screening to investments made on the basis of ESG integration.