Czy polskie banki są stabilne? Analiza ryzyka systemowego

Piotr Misztal1, Marcin Łupiński2
1, 2 Jan Kochanowski University in Kielce
Misztal, Piotr; ORCID: 0000-0003-2609-3439 (Jan Kochanowski University in Kielce)
Łupiński, Marcin; ORCID: 0000-0002-8632-8087 (Jan Kochanowski University in Kielce)
Czy polskie banki są stabilne? Analiza ryzyka systemowego
ARE POLISH BANKS STABLE? A SYSTEMIC RISK ANALYSIS
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2022, vol., nr 27(76), s. 68-79

Słowa kluczowe

stabilność finansowa ryzyko systemowe model sieci

Key words

financial stability systemic risk network model banking system

JEL Classification

G21 G23 G32

Streszczenie

Kryzys finansowy 2007+ ujawnił braki w reakcji decydentów politycznych na ryzyko systemowe. Okazało się, że nie tylko upadki poszczególnych banków, ale także negatywne efekty zewnętrzne wśród podmiotów mogą spowodować poważne zagrożenie dla sektora finansowego. W ciągu ostatnich 10 lat podjęto wiele międzynarodowych i krajowych inicjatyw mających na celu wzmocnienie stabilności systemu finansowego, wprowadzając perspektywę makroostrożnościową do nadzoru finansowego. Jednak ostatnie pandemie COVID19 okazały się poważnym negatywnym szokiem dla wielu gospodarek i ich sektorów finansowych. W niniejszym artykule, wykorzystując model sieciowy, staramy się przeanalizować, w jaki sposób te nieoczekiwane wydarzenia wpłynęły na polski sektor bankowy z ryzykiem systemowym. W celu analizy stabilności polskich banków opracowaliśmy formalne ramy testów warunków skrajnych oparte na modelu sieciowym, które umożliwiły identyfikację, modelowanie i pomiar ryzyka systemowego. Staraliśmy się zintegrować analizę czasu i przekrojowego charakteru ryzyka systemowego.

Abstract

The financial crisis that began in 2007 pointed out deficiencies in policy-makers’ responsesto systemic risk. It turned out that not only individual bank insolvencies but also spillovers fromnegative externalities among entities can cause serious threats to the financial sector. During thelast 10 years, many international and national initiatives were taken to strengthen the soundnessof the financial system, introducing a macroprudential perspective to financial supervision.However, the recent COVID19 pandemic resulted in a serious negative shock for many economiesand their financial sectors. In this paper, using the network model we try to analyse how theserecent unexpected developments affected the Polish banking sector with systemic risk. To analysePolish bank stability we developed a formal stress-testing framework based on the network modelthat allowed systemic risk identification, modelling and measurement. We tried to integrateanalysis of time and the cross-sectional nature of systemic risk.