Wyzwania e-learningu w czasie pandemii w Polsce

Agieszka Parlińska
Warsaw University of Life Sciences
Parlińska, Agieszka ; ORCID: 0000-0001-6640-3097 (Warsaw University of Life Sciences)
Wyzwania e-learningu w czasie pandemii w Polsce
E-LEARNING CHALLENGES IN POLAND DURING THE COVID-19 PANDEMIC
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2022, vol., nr 27(76), s. 80-88

Słowa kluczowe

COVID-19 e-learning nauczanie na odległość edukacja zdalna

Key words

COVID-19 e-learning distance learning remote education

JEL Classification

A2 I2 P46

Streszczenie

Głównym celem pracy było ukazanie konieczności podjęcia nowych wyzwań w edukacji z wykorzystaniem metod e-learningowych w Polsce w latach 2019-2021. Nowym podejściem oraz celem i wartością dodaną opracowania było wzbogacenie wiedzy na temat wykorzystania nowych metod dydaktycznych i badawczych w sytuacji pandemii, ale także po niej.Do realizacji celu wykorzystano metodę analizy i krytyki literatury, a także analizę wskaźnikową opartą na danych historycznych z GUS, EUROSTATU i obserwacji własnej.Przeprowadzone badania pozwoliły na sformułowanie kilku wniosków związanych z czynnikami wpływającymi na e-learning, takimi jak dostęp do Internetu, stosowane narzędzia oraz kompetencje cyfrowe nauczycieli i uczniów. Przedstawiono również krótką analizę SWOT, co jest kluczowe dla przyszłości e-learningu.

Abstract

The main objective of the paper is to show the new challenges for education that arose inPoland from 2019-2021, and the use of e-learning methods. This new approach, and the purposeand added value of this study, is to enrich the knowledge of the use of new teaching and researchmethods gained during the Covid-19 pandemic and applicability to pandemics generally, as wellas continued use of these methods afterwards..To achieve the objective, the method of literature analysis and critique was used, as well as aratio analysis based on historical data from Statistics Poland (GUS), EUROSTAT and the author’sown first-hand observations as a university educator.The research results helped to formulate several conclusions regarding the factors whichinfluence effective e-learning, such as: internet access and quality; the availability of adequatesoftware, hardware and other tools; and the digital competence of teachers and students. A shortSWOT analyse is also presented to highlight key considerations that are crucial for the future of elearning.