Czy redystrybucja funduszy unijnych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich stanowi szansę poprawy sytuacji finansowej banków spółdzielczych w Polsce?

Tomasz Siudek

Siudek, Tomasz; ORCID: 0000-0001-8400-5631
Czy redystrybucja funduszy unijnych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich stanowi szansę poprawy sytuacji finansowej banków spółdzielczych w Polsce?
Does redistribution of EU funds for agricultural and rural development give a chance for improvement of cooperative banks’ financial situation in Poland?
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2006, vol.15, nr , s. 205-212

Słowa kluczowe

redystrybucja środków unijnych banki spółdzielcze

Key words

redistribution of the European Union funds cooperative banks

Streszczenie

W artykule autor przedstawił wpływ redystrybucji środków unijnych na działalność banków spółdzielczych w Polsce. Z uzyskanych danych wynika, że w BS-ach występuje zjawisko wypierania kredytów rolniczych przez dopłaty bezpośrednie do użytków rolnych. Spada wartość kredytów rolniczych, natomiast wzrasta wartość depozytów od rolników, co wywołuje w BS-ach zjawisko nadpłynności finansowej i spadek efektywności ich działania.

Abstract

The author has presented the impacts of redistribution of the European Union funds on the activity of cooperative banks in Poland. The research results show that agricultural loans have been crowded out by direct payments. The value of agricultural loans granted by the cooperative banks has been decreasing whereas the value of farmer deposits has been increasing. As a result, both an overliquidity and a fall in the operational efficiency of the cooperative banks have occurred.