Zmiany wybranych elementów rynku mięsa drobiowego w Polsce na tle pozostałych krajów UE

Anna Jakubczak, Małgorzata Śrubkowska

Jakubczak, Anna; ORCID: 0000-0001-9140-8658
Śrubkowska, Małgorzata
Zmiany wybranych elementów rynku mięsa drobiowego w Polsce na tle pozostałych krajów UE
Changes in selected elements of the chicken meat market in Poland against the background of markets in the other EU countries
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2006, vol.15, nr , s. 254-260

Słowa kluczowe

drób międzynarodowy rynek mięsa Polska UE

Key words

poultry international meat market Poland EU

Streszczenie

Celem pracy było porównanie wybranych elementów rynku mięsa drobiowego w Polsce i w pozostałych krajach członkowskich Unii Europejskiej w latach 1961-2003. Zebrano dane statystyczne z FAOSTAT-u i obliczono podstawowe statystyki, a także wskaźniki uzależnienia od importu. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że zarówno w Polsce jak i w pozostałych krajach UE wzrastało spożycie mięsa drobiowego, w Polsce szczególnie na niekorzyść mięsa wołowego. Największym importerem drobiu jest Wielka Brytania, a eksporterem Holandia. Najmniej drobiu importuje i eksportuje Malta.

Abstract

The aim of the paper was to compare selected elements of poultry meat market in Poland and in the other European Union countries in years 1961 through 2003. The statistical data were collected from FAOSTAT. Basic trade statistics and the dependence on imports were calculated. It turned out that both in Poland and in the other EU countries the consumption of the chicken meat grew up, in Poland particularly replacing the consumption of beef meat. Great Britain is the largest importer of poultry and the largest exporter is the Netherlands. Malta imports and exports the least amounts of poultry.