Przyjazdy cudzoziemców do Polski, ich cele, motywy, wydatki

Katarzyna Karbowiak

Karbowiak, Katarzyna
Przyjazdy cudzoziemców do Polski, ich cele, motywy, wydatki
Foreigners visits in Poland, their purposes, motives and expenses
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2007, vol.2(17), nr 2, s. 216-224

Słowa kluczowe

turystyka Polska przyjazdy wydatki

Key words

touristic visits Poland tourist expenses

Streszczenie

Zaprezentowano przyjazdy cudzoziemców do Polski, cele tych podróży, motywy a takżezwrócono uwagę na wydatki turystów zagranicznych w Polsce. W artykule poddano analizie danepochodzące z badań Instytutu Turystyki, które przeprowadzano w 2005 i w 2006 roku.

Abstract

The paper presents visits of foreigners in Poland, their purposes, motives and structure oftheir expenses in Poland. Data published by the Institute of Tourism in 2005 and 2006 are analysed.